Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-47: Kraje pro bezpečný internet 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

RK-37-2020-47.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-37-2020-47
Název Kraje pro bezpečný internet 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 0
Popis problému

Rada kraje dne 15. 9. 2020 usnesením č. 1649/27/2020/RK a dne 27. 10. 2020 usnesením č. 1965/32/2020/RK rozhodla o uzavření smluv o poskytnutí dotace na projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI) 2020 s kraji  Jihomoravským, Moravskoslezským, Pardubickým, Zlínským, Karlovarským, Královéhradeckým, Plzeňským, Středočeským, Ústeckým, Libereckým a s hlavním městem Prahou.

KPBI 2020 je projekt realizovaný pod záštitou AKČR, jehož hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Koordinaci projektu zajišťuje Kraj Vysočina. Kraje Jihomoravský, Ústecký, Plzeňský a Královéhradecký na základě uzavřené smlouvy zaslaly finanční prostředky na projekt KPBI 2020 na účet Kraje Vysočina. Finanční podpora bude využita na aktivity spojené: 

  • se vzděláváním v oblasti elektronické bezpečnosti (Web a e-learning včetně technické podpory, semináře, soutěže)
  • s publicitou projetu (letáky, propagační předměty, odměny v soutěži)
  • s realizací projektu (administrativa, jednání koordinátorů)

Kraj Vysočina je oprávněn dotaci k realizaci projektu čerpat a projekt zrealizovat nejpozději do 30. 6. 2021.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020 o finanční příspěvky krajů Jihomoravského, Ústeckého, Plzeňského a Královéhradeckého, a to v celkové výši 200 000 Kč na realizaci projektu KPBI 2020.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě finančních příspěvků od čtyř krajů v celkové výši 200 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2020.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Informatika, §3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční prostředky od čtyř krajů v celkové výši 200 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2020.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz