Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-48: Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS

RK-37-2020-48.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-37-2020-48
Název Aplikace COVID - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 0
Popis problému

Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina v březnu 2020 v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 zahájil na základě úkolu Krizového štábu Kraje Vysočina vývoj aplikace COVID z důvodu v době neexistujícího centrálního státního řešení. Cílem aplikace je organizace odběrů vzorků vyšetření na COVID-19, informování všech subjektů a řízení kapacit.

Aplikace byla vyvinuta pro Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Na vývoji se podílí svojí kapacitou Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (Spolek BISON). Vzhledem k turbulentním změnám v legislativě i požadavcích na funkcionality aplikace, vývoj aplikace stále probíhá. První verze aplikace COVID 1.0 z března 2020 umožnila řídit kompletní proces odběru:

 • indikace odběru praktickými lékaři nebo Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
 • schválení Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
 • provedení odběru na odběrném místě a odeslání odběru do laboratoře
 • zadání výsledku v laboratoři
 • notifikace pacienta a Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě o výsledku testu

Postupně do aplikace byly přidávány další funkcionality, tak jak vyžadovala situace:

 • řízení kapacit odběrných míst
 • integrace na Informační systém infekčních nemocí
 • integrace na eŽádanku a ISIN
 • podpora mobilních výjezdových týmů
 • statistiky pro vykazování odběrů zdravotním pojišťovnám
 • statistiky pro potřeby Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
 • optimalizace funkcionalit aplikace dle požadavků uživatelů

Dále byla vytvořena aplikace https://odbery.kr-vysocina.cz pro řízení odběrů samoplátců a předregistrací. Aplikace umožňuje stanovit volnou kapacitu pro odběry samoplátců, objednání a platbu v on-line prostředí. Po provedení testu si samoplátce může stáhnout výsledek testu přímo v aplikaci. Schválené odběry jsou zaznamenány do aplikace COVID, odběrná místa tak evidují odběry samoplátců ve stejném prostředí jako odběry indikovaných pacientů.

Současnou verzi aplikace COVID 1.5 na řízení odběrů využívá více než 1100 uživatelů  z řad praktických lékařů, zaměstnanců nemocnic, krajské hygienické stanice a laboratoří.

Obě aplikace přispěly ke zvládnutí a zklidnění situace na odběrových místech (eliminace front, shlukování veřejnosti, zpřehlednění žádanek), dále Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě získala jednotný nástroj pro sledování a řízení odběrů.

Odbor informatiky uhradil na základě dílčích objednávek a výkazů práce vývoj a provoz aplikace COVID Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.,  od srpna do listopadu 2020 celkem 237 056  Kč.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že v kapitole Informatika nebylo počítáno s finančními prostředky na realizaci aplikace COVID, navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Informatika o částku 237 056 Kč za použití kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 5213 - Krizová opatření o částku  237 056 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 237 056 Kč určenou na výdaje související s realizací a provozem aplikace COVID.

 

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz