Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-53: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví

RK-37-2020-53.pdf, RK-37-2020-53pr01.xls

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-37-2020-53
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vratka účelové dotace v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ na Ministerstvo zdravotnictví
Zpracoval L. Krátká
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

V říjnu 2020 došlo u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, (dále také „Nemocnice“) ke změně rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (z důvodu změny finančního plánu rezidentky) a na základě toho bylo nutné vrátit na účet Ministerstva zdravotnictví (dále také „MZ“) část účelově určené státní dotace přijaté do rozpočtu kraje ve výši 40 909 Kč (ÚZ 35019). Přehled výše vrácených finančních prostředků spojených se specializačním vzděláváním rezidenta určených pro Nemocnici v roce 2020 je uveden v materiálu RK-37-2020-53, př. 1.

Návrh řešení

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice ve výši finančních prostředků vrácených na účet MZ dle materiálu RK-37-2020-53, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 40 909 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 40 909 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz