Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-55: Souhlas se Smlouvou o podnájmu reklamní plochy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-37-2020-55.pdf, RK-37-2020-55pr01.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-37-2020-55
Název Souhlas se Smlouvou o podnájmu reklamní plochy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o souhlas s uzavřením Smlouvy o podnájmu reklamní plochy dle materiálu RK-37-2020-55, př. 1. Předmětem podnájmu jsou prostory o rozměru 7 x 9 m na fasádě budovy spojující budovy E a D. Návrh smlouvy předpokládá dobu podnájmu 5 let.

Vlastníkem předmětných nebytových prostor je Kraj Vysočina a nemocnice je užívá na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti, ve znění pozdějších dodatků. Podle ustanovení § 2215 občanského zákoníku a Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 14. 7. 2003, ve znění pozdějších dodatků, je možný podnájem předmětu nájmu nebo jeho části na dobu delší než 3 roky pouze s písemným souhlasem vlastníka nemovitosti.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Smlouvy dle materiálu RK-37-2020-55, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor majetkový

souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu reklamní plochy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2020-55, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz