Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-63: Návrh na úpravu závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace

RK-37-2020-63upr1.pdf

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-37-2020-63
Název Návrh na úpravu závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Krylová, J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0489/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina včetně Závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje. Byl schválen závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci (dále jen „Trojlístek“) ve výši 15 904 000 Kč
(z toho příspěvek na provoz 15 864 000 Kč a servis ERP 40 000 Kč).

Dále zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0481/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 schválilo Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz (dále jen „Smlouva“) mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem, jejímž předmětem je úprava vzájemné spolupráce při financování provozu Trojlístku spočívající v zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje v Trojlístku v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

Část příspěvku na provoz od Kraje Vysočina je tedy pravidelně rozhodnutím rady kraje kompenzován příspěvkem na provoz od Jihočeského Kraje.

I přesto, vzhledem k současné situaci s epidemií Covid-19, nedojde k vyčerpání celého příspěvku na provoz. Výše nedočerpaného příspěvku na provoz je 600 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 600 000 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901- Nespecifikovaná rezerva, která je používaná pro obnovu a modernizaci přístrojového vybavení, havarijní stavy a mimořádné situace a stabilizaci personální situace ve zdravotnictví v Kraji Vysočina ve výši 600 000 Kč. Současně se navrhuje u Trojlístku provést snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 600 000 Kč.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 600 000 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikovaná rezerva ve výši 600 000 Kč;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 600 000 Kč;
ukládá

ředitelce Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 28. 12. 2020 na účet Kraje Vysočina částku 600 000 Kč odpovídající výši nevyčerpaného příspěvku na provoz.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Termín 28. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz