Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-64: Převedení zásob osobních ochranných pracovních pomůcek do strategických zásob zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb

RK-37-2020-64.pdf, RK-37-2020-64pr01.xlsx , RK-37-2020-64pr02.xlsx

Číslo materiálu 64
Číslo jednací RK-37-2020-64
Název Převedení zásob osobních ochranných pracovních pomůcek do strategických zásob zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb
Zpracoval M. Březina, S. Měrtlová, J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

V materiálu je navržen převod části osobních ochranných pracovních pomůcek (dále jen „OOOP“) v majetku kraje, které kraj pořídil úplatně, na zřizované organizace a vytvoření operativního strategického množství (tzv. pojistné rezervy) OOPP v evidenci kraje.

Hlavní důvody tohoto návrhu jsou:

 • změna situace na trhu OOPP, kdy se trh stabilizoval, výrobci a obchodníci reagovali na potřeby trhu, jsou k dispozici dostatečné kapacity zboží v kategorii OOPP a lze předpokládat, že většina spotřebitelů má možnost si potřebné OOPP průběžně objednávat;
 • nákupy krajem jsou často neefektivní (nedosahuje se natolik příznivé ceny, jaké jsou často schopni dosáhnout přímí uživatelé, případně zákazníci s dlouhodobými obchodními vztahy a odběrem většího množství kusů);
 • zásoby jsou deponovány na více místech - roztříštěnost, nepřehlednost, neoperativní pro evidenci, správu a vydávání v případě potřeby, nemáme v Jihlavě vhodné vlastní prostory;
 • nereálnost sledování doby exspirace OOPP a nereálnost zajištění jejich včasné spotřeby za současných podmínek a ve skladovaných objemech;
 • skladováním OOPP dochází k blokaci zasedací místnosti B 1.32 (tzv. šatna), k nemožnosti jejího řádného užívání, dále k omezování využitelnosti dalších prostor (kanceláří, chodeb) a k porušování předpisů v oblasti BOZP a PO;
 • u strategické zásoby OOPP uskladněné v Kamenici nad Lipou může docházet k ohrožování jakosti, použitelnosti, poškozování obalů apod., i k celkovému znehodnocení zásob;
 • územní odloučenost skladu v Kamenici nad Lipou zabraňuje operativnosti využití i správy zásob;

u skladu v Kamenici nad Lipou není přes dynamický vývoj epidemie po řadu týdnů žádný významnější pohyb, z toho vyplývá nepotřebnost držet takové zásoby.

Návrh řešení

Grémium ředitele navrhuje radě kraje schválit:

 • ponechat si v majetku kraje definované množství OOPP dle RK-37-2020-64, př. 1, a ostatní zásoby OOPP převést v předpokládaném množství na jednotlivé příspěvkové organizace (dále jen „PO“) dle RK-37-2020-64, př. 2 (klíčem pro rozdělení je počet zaměstnanců v přímé péči, vybrané položky převádět jen na některé PO, množství převádět v ucelených baleních). Převedené OOPP na PO by měly být základem strategických (pojistných) zásob PO, která by umožňovala reagovat na situaci vývoje počtu nemocných onemocněním COVID 19, případně obdobné mimořádné situace;
 • uložit PO povinnost zařadit převedené OOPP do svých strategických (pojistných) zásob vybraných položek OOPP a tyto zásoby udržovat v potřebné výši;
 • uložit sekčnímu řediteli dojednat výpůjčku prostor pro minimální operativní zásobu OOPP v objektu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, nebo nájem jiných prostor v Jihlavě (je nezbytné, aby byly tyto zásoby rychle
  a operativně dostupné);
 • vydávat OOPP ze skladu minimální operativní zásoby OOPP vždy v režimu, který odpovídá obecně závazným i interním předpisům a zvyklostem.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o stavu zásob OOPP pořízených do majetku kraje dle RK-37-2020-64, př. 1;

souhlasí
 • s vytvořením operativní strategické zásoby v majetku kraje v položkách a objemech dle RK-37-2020-64, př. 1;
 • s převedením OOPP v majetku kraje na zřizované organizace v předpokládaném množství dle RK-37-2020-64, př. 2;
ukládá

odboru zdravotnictví realizovat přijaté usnesení.

Odpovědnost Grémium ředitele, Odbor zdravotnictví, ředitelé zainteresovaných příspěvkových organizací
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz