Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-78: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT

RK-37-2020-78.pdf, RK-37-2020-78pr01.xlsx , RK-37-2020-78pr02.xlsx , RK-37-2020-78pr03.xlsx , RK-37-2020-78pr04.docx

Číslo materiálu 78
Číslo jednací RK-37-2020-78
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší rozpočtové opatření z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT poskytnutých školským organizacím v roce 2020 a vrácených zpět na účet MŠMT. Jedná se o tyto rozvojové a dotační programy:

 1. Rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)“ (UZ 33070) – vratka celkem 964 642,98 Kč. Přehled dle jednotlivých organizací je uveden v materiálu RK-37-2020-78, př. 1.         
 2. Rozvojový program “Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ – Modul B – Základní školy a Modul C – Střední školy (UZ 33079) – vratka celkem 1 697 325 Kč. Přehled dle jednotlivých modulů a organizací je uveden v materiálu RK-37-2020-78, př. 2.
 3. Rozvojový program „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ (UZ 33166) – vratka celkem 1 380 975 Kč. Rozpis dle dle jednotlivých organizací je uveden v materiálu RK-37-2020-78, př. 3.

     4. Dotační program MŠMT „Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek                    v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ (UZ 33166) – vratka celkem 101 000 Kč.

     5. Rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ (UZ 33075) – vratka                           celkem 54 095 Kč.

Výše uvedené nevyčerpané prostředky již byly vráceny zpět na výdajový účet MŠMT. Rozpis jednotlivých programů a zdůvodnění vratek nevyčerpaných finančních prostředků je v materiálu RK-37-2020-78, př. 4.

Návrh řešení

Z důvodu uvedených vratek dotací zpět na účet MŠMT je třeba schválit příslušná rozpočtová opatření.

OŠMS radě kraje navrhuje schválit snížení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelových dotací MŠMT a snížení závazných ukazatelů „Příspěvku na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)v celkové výši 964 642,98 Kč dle materiálu RK-37-2020-78, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy ve výši 798 454 Kč, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 107 672 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 791 199 Kč, UZ 33079) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ v celkové výši 1 697 325 Kč dle materiálu RK-37-2020-78, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ v celkové výši 1 380 975 Kč dle materiálu RK-37-2020-78, př. 3;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci dotačního programu „Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ v celkové výši 101 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy, UZ 33075) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnuté na realizaci rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ ve výši 54 095 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci rozvojového programu „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ – Modul C u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-37-2020-78, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-37-2020-78, př. 3;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o vrácené účelové prostředky z dotace na realizaci dotačního programu „Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020“ ve výši 101 000 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz