Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-81: FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

RK-37-2020-81.pdf, RK-37-2020-81pr01.pdf , RK-37-2020-81pr02.pdf , RK-37-2020-81pr03.doc

Číslo materiálu 81
Číslo jednací RK-37-2020-81
Název FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval J. Čermáková, K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a příjemcem dotace Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov (IČO: 00530948) v rámci programu „Jednorázové akce 2019“.

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov doručila dne 4. 12. 2020 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o prodloužení doby realizace projektu a o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02725.0064.

Žádost spolku je uvedena v materiálu RK-37-2020-81, př. 1. O poskytnutí dotace dle smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 10. 2019 usnesením č. 1754/31/2019/RK. Uzavřená smlouva o poskytnutí dotace je uvedena v materiálu RK-37-2020-81, př. 2.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žádost výše zmíněné organizace byla podána včas (tj. před termínem vypršení lhůty pro realizaci projektu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace) a stav kolem pandemie COVID-19 neumožnil realizaci plánované akce, navrhuje OŠMS uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Tělocvičnou jednotou Sokol Bedřichov (IČO: 00530948) dle materiálu RK-37-2020-81, př. 3.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2020-81, př. 3.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz