Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-82: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace od MŠMT pro Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu zemědělsko – technickou Bystřice nad Pernštejnem

RK-37-2020-82.pdf

Číslo materiálu 82
Číslo jednací RK-37-2020-82
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace od MŠMT pro Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu zemědělsko – technickou Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval H. Dolejší
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT a jejich zprostředkování Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem (dále také „organizace“).

MŠMT schválilo organizaci dotaci v rámci programu „133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“, který je určen k financování podpůrných opatření investičního charakteru pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dotace ve výši 71 300 Kč je určena na pořízení pásového schodolezu, který bude využívat žákyně školy. MŠMT již na účet kraje pro tuto organizaci převedlo prostředky ve výši 71 300 Kč.

Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je navrhováno schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů kraje a výdajů na kapitole Školství, mládeže a sportu.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a sportu ve výši 71 300 Kč, která je určena pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem na nákup investičního podpůrného opatření – pásového schodolezu.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 71 300 Kč určenou na realizaci projektu v rámci programu „133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“;
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 71 300 Kč Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na financování investičního podpůrného opatření, pásového schodolezu.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz