Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-83: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů, pořízení projektové dokumentace na vybavení Krajského komunitního a poradenského centra nábytkem

RK-37-2020-83.pdf

Číslo materiálu 83
Číslo jednací RK-37-2020-83
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů, pořízení projektové dokumentace na vybavení Krajského komunitního a poradenského centra nábytkem
Zpracoval O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší návrh na poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“, za účelem krytí nákladů souvisejících s pořízením projektové dokumentace na vybavení budovy Krajského komunitního a poradenského centra nábytkem pro Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina (dále také „organizace“) v Jihlavě.

Součástí projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ spolufinancovaného z prostředků EU není vybavení prostor nábytkem. Organizace proto nechala zpracovat projektovou dokumentaci na vnitřní vybavení svých prostor. Rozpočtovaná cena nábytkového vybavení 1. PP a 2. a 3. NP činí 6 000 000 Kč včetně DPH. Před zadáním veřejné zakázky je plánováno v rámci specifikace podmínek zadávacího řízení provést kroky vedoucí ke snížení konečné ceny za dodávku nábytku.

Za zpracování projektové dokumentace organizace dodavateli již uhradila částku 108 000 Kč. Rozpočet organizace na rok 2020 nepočítá s uvedenými náklady, proto je třeba zajistit krytí nákladů na pořízení projektové dokumentace z rozpočtu kraje.

Na kapitole Školství, mládeže a sportu jsou pro rok 2020 alokovány prostředky ve výši 2 000 000 Kč určené na provoz organizace v nově zrekonstruované budově v Jihlavě. Vzhledem k datu dokončení stavební části projektu nebudou tyto prostředky pro stanovený účel v tomto roce potřebné.

Ke krytí nákladů na pořízení nábytku v roce 2021 je předpokládáno zapojení části přebytku hospodaření kraje.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje poskytnout organizaci prostředky ve výši 108 000 Kč za účelem pokrytí nákladů na zpracování projektové dokumentace na vybavení nábytkem z prostředků určených na provoz zrekonstruovaného pracoviště a za tím účelem schválit předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3146 – Zařízení výchovného poradenství o částku 108 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 108 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 108 000 Kč Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickému centru Vysočina, IČO 70832510 k pokrytí nákladů na pořízení projektové dokumentace na vybavení nábytkem.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz