Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-85: Podpora výuky v době epidemie – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-37-2020-85.pdf, RK-37-2020-85pr01.xls

Číslo materiálu 85
Číslo jednací RK-37-2020-85
Název Podpora výuky v době epidemie – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval L. Stejskal, K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší finanční podporu učitelek a učitelů za mimořádně aktivní přístup k výuce v období pandemie COVID-19.

V kalendářním roce 2020 proběhly dvě vlny pandemie COVID-19, které výrazně zasáhly do výuky ve školách. Z důvodu mimořádných opatření školy přešly na distanční formu vzdělávání, případně na kombinovanou formu distančního a prezenčního vzdělávání, což klade na pedagogy zvýšené nároky.

Návrh řešení

Radě kraje je navrženo finančně podpořit nejaktivnější učitelky a učitele navržené ředitelkami a řediteli středních škol zřizovaných Krajem Vysočina za mimořádné pracovní nasazení při výuce žáků, za inovativní přístup a za pomoc kolegyním a kolegům při zvládání distanční výuky. K tomu je navrženo poskytnout příslušným školám prostředky a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů (vč. odvodů) souvisejících s odměnou pedagogů ve výši 5 000 Kč.  

Finanční prostředky budou  poskytnuty z volných prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, (§ 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání, ÚZ 00324 – Spolupráce s partnerskými regiony)  jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je rada kraje oprávněna rozhodovat/schvalovat v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu své zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický upozorňuje na nesystémové řešení výplaty odměn učitelů z prostředků kraje. Platy a odměny včetně zákonných odvodů jsou pedagogickým pracovníkům vypláceny ze státní účelové dotace poskytované MŠMT.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů (vč. odvodů) souvisejících s odměnou vybraných učitelů za aktivní přístup k výuce v období pandemie COVID-19 v celkové výši 325 920 Kč dle materiálu RK-37-2020-85, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz