Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-86: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP

RK-37-2020-86.pdf, RK-37-2020-86pr01.docx , RK-37-2020-86pr02.docx , RK-37-2020-86pr03.docx

Číslo materiálu 86
Číslo jednací RK-37-2020-86
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP
Zpracoval V. Dvořáková, O. Králík
Předkládá V. Švarcová, K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší návrh na provedení rozpočtového opatření z důvodu dofinancování provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také “ZDVOP“).

Rada kraje souhlasila dne 9. 8. 2016 usnesením č. 1433/25/2016/RK s řešením finančního zajištění ZDVOP v Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1 (dále také „dětský domov“) spočívající v dorovnání prokazatelné ztráty související s provozem ZDVOP na základě analýzy předložených vyúčtování nákladů a výnosů.

V souladu s nastavenou metodikou předložil dětský domov mj. vyúčtování nákladů a výnosů střediska ZDVOP za období leden-srpen roku 2020. Za uvedené období vykázal dětský domov účetní ztrátu 740 183 Kč. Tato ztráta byla dětskému domovu dofinancována z rozpočtu kraje zvýšením příspěvku na provoz usnesením č. 1938/31/2020/RK.

Nyní dětský domov předložil souhrnné vyúčtování skutečných nákladů a výnosů za období leden až říjen 2020 (viz materiál RK-37-2020-86, př. 1). V celém období dětský domov vykázal na středisku ZDVOP ztrátu 480 805,37 Kč (po zohlednění průběžného dofinancování viz předchozí odstavec).

Současně dětský domov počítá průměrnou obložnost v měsíci listopadu 5,5 a v měsíci prosinci 6 dětí. Na základě předpokládané obložnosti a s ní souvisejících nákladů a výnosů (příloha RK-37-2020-86, př. 3) předpokládá dětský domov ztrátu za měsíce listopad a prosinec 2020 ve výši 241 881 Kč.

Celkově dětský domov žádá na dofinancování činnosti ZDVOP na období září až prosinec 2020 částku 722 686,37 Kč.

Návrh řešení

OŠMS a OSV radě kraje navrhují poskytnout z rozpočtu kraje peněžní prostředky Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1 ve výši 722 687 Kč k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období září až prosinec 2020. K tomu navrhují použít prostředky na kapitole Školství, mládeže a sportu ve výši 283 000 Kč z prostředků nepoužitých na spolufinancování vybavení badatelských center, 119 687 Kč z prostředků na dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT (ÚZ 00031) a 320 000 Kč z prostředků na drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství (ÚZ 00302).

Finanční prostředky jsou školám a školským zařízením poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 - Dětské domovy o částku 722 687 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 603 000 Kč a § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 119 687 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 722 687 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz