Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-97: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

RK-37-2020-97.pdf, RK-37-2020-97pr01.pdf

Číslo materiálu 97
Číslo jednací RK-37-2020-97
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zpracoval M. Beranová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál se zabývá problematikou přijetí účelově určené dotace z Ministerstva práce a  sociálních věcí (dále jen „MPSV“) pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“). Tato dotace je poskytnuta nad rámec výplaty státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP. Jedná se o tato zařízení – Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Dětský domov, Nová Ves u  Chotěboře 1, kterým bylo vydáno pověření k poskytování sociálně-právní ochrany podle ustanovení § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k § 39 odst. 2 citovaného zákona.

Na základě rozhodnutí MPSV byly jednotlivým příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina provozujícím ZDVOP, které se do dotační výzvy zapojily, přiznány finanční prostředky v celkové výši 279 196 Kč.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MPSV v celkové výši 279 196 Kč (ÚZ 13307) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro:

  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci o částku 15 000 Kč;
  • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 o částku 264 196 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 279 196 Kč určené pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13307).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 279 196 Kč (ÚZ 13307) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
    • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 15 000 Kč;
    • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, o částku 264 196 Kč;

o příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz