Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-98: Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.“

RK-37-2020-98.pdf

Číslo materiálu 98
Číslo jednací RK-37-2020-98
Název Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.“
Zpracoval D. Šálková, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením č. 2070/36/2019/RK bylo schváleno podání projektové žádosti projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" (dále také "projekt"). Projekt byl předložen do výzvy 03_15_007 Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou; oblast podpory: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Realizace projektu je od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2022.

Posláním projektu je nastavení systému a kvalitní péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, pilotní ověření vzdělávacího modulu pro pečující, vytvoření multidisciplinárního týmu, provázání systému péče mezi formálními a neformálními pečovateli, nastavení kvalitního systému péče o osoby s poruchami autistického spektra a cílené vzdělávání formálních pečujících a vytvoření vzdělávacího plánu a pilotní odzkoušení víkendového pobytu spojeného se vzděláváním, nabídkou pobytových služeb specializujících se na péči a podporu osob s poruchami autistického spektra. V rámci realizace projektu a jeho harmonogramu byla podána zpráva o realizaci a zjednodušená žádost o platbu za období 1.4.2020 - 30.9.2020 ve výši 355 157,50 Kč.

Návrh řešení

Dne 9. 12. 2020 byla proplacená žádost o platbu a zaslána Kraji Vysočina částka 355 157,50 Kč dle rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet ČNB č. ú. 94-32925681/0710.

S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu kapitoly Evropské projekty tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil dne 1. 4. 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 355 157,50 Kč, které jsou určené na realizaci projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 355 157,50 Kč určenou na realizaci projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz