Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-99: Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - návrh rozpočtového opatření k přijetí dotace od MPO

RK-37-2020-99.pdf, RK-37-2020-99pr01.pdf

Číslo materiálu 99
Číslo jednací RK-37-2020-99
Název Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - návrh rozpočtového opatření k přijetí dotace od MPO
Zpracoval J. Bína, M. Šandera
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "MPO") vyhlásilo Dotační program na podporu vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s  přechodem na vysílací standard DVB-T2.

V návaznosti na dotační titul MPO vyhlásil kraj vlastní dotační titul a výše finanční alokace určená k rozdělení dosahuje 2 000 000 Kč. Z této částky až 1 044 100 Kč činí prostředky, které následně může Kraj Vysočina obdržet z Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 vyhlášeném MPO (5,3 % z celostátní alokace 19 700 000 Kč).

Finanční podporou, kterou poskytl Kraj Vysočina, se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci kraje nebo dotace subjektu, který Kraj nezřizuje, pokud je tato příspěvková organizace nebo jiný subjekt registrovaným poskytovatelem pobytové sociální služby, který je zařazen v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina a má vydané pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Přiznání příspěvku v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 pro poskytovatele pobytových sociálních služeb proběhla ve dvou vlnách. V první vlně do 31. 3. 2020 podalo žádost o poskytnutí dotace 7 organizací, přičemž celková výše požadované částky je 301 096 korun. V druhé vlně podalo žádost dalších 11 organizací. Celková požadovaná výše příspěvku v této vlně je 721 784 korun. Uspokojeni byli všichni oprávnění žadatelé v maximální možné výši.

Kraj Vysočina požádal MPO o poskytnutí dotace na refundaci příspěvku, který v obou vlnách vyplatil ve výši 1 022 880 korun. Tato žádost byla projednána a schválena usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1633/26/2020/RK.

Žádost byla na MPO posouzena kladně a vydaným rozhodnutím č. j. MPO 561449/2020 ze dne 1. 12. 2020 o poskytnutí dotace přiznalo celkovou dotaci v plné výši (100%) viz. materiál RK-37-2020-99, př. 1. Kraji bude poskytnuta formou ex post v rámci rozpočtového roku 2020 a na účet žadatele, která bude v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuta na účet vedený u České národní banky.

Návrh řešení

Vzhledem k ukončení televizního vysílání ve formátu DVB-T a přechodu na DVB-T2 koncem měsíce srpna 2020 vyměnili registrovaní poskytovatelé sociálních služeb koncová zařízení, která mají ve vlastnictví. Kraj Vysočina schválil navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb, resp. závazného ukazatele Příspěvek na provoz a poskytl částku v celkové výši 1 022 880 Kč. Tyto prostředky byly do doby poskytnutí dotace MPO předfinancovány z rozpočtu kraje. Nyní bylo doručeno rozhodnutí MPO o vyhovění žádosti Kraje Vysočina v dotačním titulu v maximální výši. Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, kterým budou navýšeny příjmy a výdaje kraje o dotaci z MPO v rámci Programu podpory - vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 dle přílohy RK-37-2020-99, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 1 022 880 Kč určené na pokrytí výdajů na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (ÚZ 22011). Vzhledem k tomu, že kraj výdaje předfinancoval za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, budou tyto finanční prostředky do kapitoly Rezerva a rozvoj kraje vráceny.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem průmyslu a obchodu ve výši 1 022 880 Kč určenou na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz