Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2018-05: Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

ZK-01-2018-05.pdf, ZK-01-2018-05pr01.xlsx , ZK-01-2018-05pr02.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací ZK-01-2018-05
Název Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zpracoval Z. Čech, O. Rázl, I. Šteklová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina podporuje významné kulturní, sportovní a společenské akce konané v Kraji Vysočina (VIP akce) prostřednictvím poskytování dotací na pořádání těchto akcí. Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o poskytnutí dotací nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce pravomocí zastupitelstva kraje.

Obsahem materiálu ZK-01-2018-05, př. 1 je seznam příjemců dotací nad 200 000 Kč nebo dotací u kterých je příjemcem město - obec (o nichž rozhoduje zastupitelstvo kraje), které proběhnou v  roce 2018. Poskytování dotací bude prováděno na základě smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálu ZK-01-2018-05, př. 2.

Na základě výše uvedeného je tedy nutné, aby poskytnutí dotací na VIP akce nad 200 000 Kč nebo dotace, jejichž příjemcem je obec (město) bylo schváleno zastupitelstvem kraje.

Dotace na pořádání ostatních VIP akcí (tj. dotací do 200 000 Kč) bude schvalovat rada kraje.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje zastupitelstvu kraje poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje příjemcům ve výši dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 9. 1. 2018 a usnesením č. 0011/01/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 1;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (6. 2. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz