Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2018-43: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

ZK-01-2018-43.pdf, ZK-01-2018-43pr01.doc , ZK-01-2018-43pr02.doc , ZK-01-2018-43pr03.pdf , ZK-01-2018-43pr04.pdf , ZK-01-2018-43pr05.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací ZK-01-2018-43
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s přijetím splátky zápůjčky a úprava krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátky zápůjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen „Vysočina Tourism“) na realizaci projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a žádost o navýšení krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism.

Usnesením č. 0620/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu ve výši 1 620  000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu, včetně závazku kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism ve výši 50 % celkových způsobilých nákladů projektu, tj. max. do výše 810 000 Kč z rozpočtu kraje.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0301/04/2017/ZK rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism Smlouvu o zápůjčce ve výši 1 620 000 Kč, která byla uzavřena mezi Krajem Vysočina a  Vysočina Tourism dne 28. 6. 2017. Termín splatnosti zápůjčky byl stanoven touto smlouvou ke dni 31. 12. 2019. Na účet organizace bylo do dnešního dne ve dvou splátkách zasláno 1 010  000 Kč.

Projekt „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ byl úspěšně předložen do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2020 (dále jen „NPPCRR“), Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu s plánovanými uznatelnými náklady ve výši 1 620 000 Kč a plánovanou dotací ve výši 50 % (tj. 810 000 Kč). Realizace probíhá dle mírně modifikovaného plánu zohledňujícího zejména dílčí změny u aktivity Turistická karta Vysočiny a poběží do 31. 12. 2018.

V roce 2017 se vyskytly komplikace v realizaci projektu způsobené nejasně nastavenými podmínkami dotačního titulu a přístupem poskytovatele dotace – Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR"). Shrnutí dosavadního vývoje a zejména jeho vliv na financování výdajů projektu jsou podrobně popsány v jednotlivých přílohách: Zpráva o realizaci projektu
ZK-01-2018-43, př. 1, skutečný rozpočet projektu ZK-01-2018-43, př. 2, Rozhodnutí o poskytnutí dotace ZK-01-2018-43, př. 3 a Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace ZK-01-2018-43, př. 4.

Na základě Změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20. 12. 2017 byl ze strany MMR uznán nárok na dotaci ze státního rozpočtu pouze ve výši 390 062 Kč, odpovídající výši 26, 84 % skutečných způsobilých výdajů projektu. Tato dotace byla koncem roku 2017 ze strany MMR proplacena a následně dne 8. 1. 2018 došlo i k první splátce zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism ve výši 390 062 Kč na účet kraje.

Částku 336 543,35 Kč, odpovídající rozdílu mezi skutečnými celkovými uznatelnými náklady projektu (1 453 210,70 Kč) a schváleným finančním krytím spoluúčasti organizace (726 605,35  Kč) vč. obdržené výše dotace (390 062 Kč), potřebnou na dokrytí zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism nemá v současné době organizace finančně krytou. Vysočina Tourism nedisponuje volnými zdroji na dofinancování vlastního podílu celkových způsobilých nákladů a  vzhledem k výši částky by její úhrada z rozpočtu organizace představovala omezení odborné činnosti i provozu. Z toho důvodu žádá Vysočina Tourism o zajištění dokrytí finančních zdrojů spoluúčasti organizace ve výši 336 543,35 Kč skutečných způsobilých výdajů projektu, viz materiál ZK-01-2018-43, př. 5.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 390 062 Kč, ORG 214310 se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv. Dále navrhuje zastupitelstvu kraje schválit závazek kraje na zabezpečení dofinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ ve výši 336 543,35 Kč.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 1. 2018 a usnesením č. 0099/03/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 214310) o částku 390 062 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech);
  • navýšení závazku kraje o částku 336 543,35 Kč za účelem dokrytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ z rozpočtu kraje (tj. závazek celkem ve výši 1 063 148,70 Kč odpovídající vlastním zdrojům organizace na financování projektu dle Změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 20. 12. 2017).
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz