Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2018-47: Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-01-2018-47.pdf, ZK-01-2018-47pr01.pdf , ZK-01-2018-47pr02.pdf , ZK-01-2018-47pr03.pdf , ZK-01-2018-47pr04.xls

Číslo materiálu 47
Číslo jednací ZK-01-2018-47
Název Podpora Krajských center talentované mládeže 2018 z kapitoly Školství, mládeže a sportu – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší přidělování dotací na podporu koordinace výchovy sportovní mládeže, Krajským centrům talentované mládeže v Kraji Vysočina (dále jen „KCTM“).

Rada Kraje Vysočina schválila svým usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na KCTM č.16/14 (dále jen „Pravidla“). Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 7/2017 dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0542/07/2017/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018. V Rozpočtu kraje 2018 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu – je uvažována částka 5 476 000 Kč na podporu koordinace výchovy sportovní mládeže, KCTM.

O dotaci zažádali a předložili k posouzení své projekty zástupci již fungujících KCTM: atletika, šachy, fotbal, házená, lyžování, moderní gymnastika, lední hokej, volejbal, tenis, orientační běh, plavání, basketbal, judo, triatlon a florbal. Novou žádost o dotaci na KCTM předložili zástupci stolního tenisu. (viz materiály ZK-01-2018-47, př. 1, ZK-01-2018-47, př. 2). V obdržených žádostech žádají sportovní centra o dotace v celkové výši 5 475 200 Kč. Dotace přidělené v minulých letech jsou uvedeny v souhrnné tabulce (viz materiál ZK-01-2018-47, př. 4).

Při posuzování žádostí bylo zjištěno, že KCTM fotbal podalo svoji žádost po řádném termínu, který byl 30. 6. 2017 (ZK-01-2018-47, př. 3).

Návrh řešení

Sportům atletika, šachy, házená, lyžování, lední hokej, volejbal, tenis, orientační běh, plavání, basketbal, judo, triatlon, florbal, stolní tenis navrhuje OŠMS poskytnout požadované dotace na činnost KCTM, protože žadatelé splnili všechny podmínky Pravidel.  

KCTM fotbal z důvodu nesplnění těchto Pravidel (podání žádosti 13. 7. 2017) navrhuje OŠMS dotaci neposkytnout.

Na základě schváleného rozpočtu a hodnocení projektů a činnosti navrhuje OŠMS přidělit dotace takto:

Atletika – 130 000 Kč (ID - PR02017.0001), šachy – 60 000 Kč (ID - PR02017.0002), házená – 470 000 Kč (ID - PR02017.0004), lyžování -  250 000 Kč (ID - PR02017.0005),  lední hokej -  1  000  000 Kč (ID - PR02017.0007), volejbal -  230 000 Kč (ID - PR02017.0008), tenis – 600 000 Kč (ID - PR02017.0009), orientační běh – 160 000 Kč (ID- PR02017.0010), plavání - 230 000 Kč (ID - PR02017.0011), basketbal – 230 000 Kč (ID - PR02017.0012), judo – 78 000 Kč (ID – PR02017.0013), triatlon – 56 000 Kč (ID - PR02017.0014), florbal – 125 200 Kč (ID – PR02017.0015), stolní tenis – 202 000 Kč (ID - PR02017.0016).

Smlouvy o poskytnutí dotace obsahují materiály ZK-01-2018-47, př. 1 a ZK-01-2018-47, př. 2.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje; rozhodování o poskytnutí dotace převyšující částku 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí podle § 36 odst. 1 písm. c) téhož zákona přísluší zastupitelstvu kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 23. 1. 2018 a usnesením č. 0136/03/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
  •  Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO  75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
  • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
  • DUKLE Jihlava – mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
  • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
  • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
  • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
  • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu;
  • HB Ostrov, z.s., se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 26570068 ve výši 202 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve stolním tenisu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu  ZK-01-2018-47, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale.
Odpovědnost rada kraje (6. 2. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz