Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2019-53: Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

ZK-01-2019-53.pdf, ZK-01-2019-53pr01.pdf , ZK-01-2019-53pr02.docx

Číslo materiálu 53
Číslo jednací ZK-01-2019-53
Název Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 2
Popis problému

Dne 19. 4. 2016 proběhl v Křižanově v domě Benešovo náměstí 191 zásah Policie ČR a speciálních jednotek k likvidaci nelegální varny pervitinu. Následnými rozbory v okolí varny pervitinu byla zjištěna kontaminace okolí, přičemž městys Křižanov není původcem této kontaminace. Zástupci Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina se zabývali možnostmi řešení tohoto problému a proběhla jednání se zástupci městyse Křižanov, na kterých byla zástupcům městyse Křižanov nabídnuta pomoc při řešení této problematiky.

Dne 11. 12. 2018 byla na Krajský úřad Kraje Vysočina doručena žádost městyse Křižanov o poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ (dále jen „projekt“). Žádost je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Projektovou dokumentaci k projektu zpracovala společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim v dubnu 2017. Cílem projektu je realizace průzkumných prací a analýzy rizik ekologických zátěží v katastru městyse Křižanov. Bude zjištěn rozsah kontaminace životního prostředí z nelegální varny pervitinu, starých skládek (Skládka u hřbitova, Skládka Nový rybník a  Skládka v lomu) a ekologických zátěží (bývalé provozovny kovovýroby).

Celkové náklady projektu po výběru zhotovitele jsou 4 866 878,94 Kč. Na tento projekt městys Křižanov získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve výši 85 % nákladů, což je 4 136 847,10 Kč. Zbývajících 15 % nákladů ve výši 730 031,84 připadá na vlastní zdroje městyse Křižanov. Městys Křižanov žádá Kraj Vysočina o příspěvek ve výši 439 000 Kč, což je 60 % nákladů hrazených z vlastních zdrojů městyse Křižanov.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství po projednání s gesčním radním Ing. Bc. Martinem Hyským navrhuje rozhodnout poskytnout dotaci městysu Křižanov ve výši 365 000 Kč na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“. Jedná se o částku, která je 50 % nákladů hrazených z vlastních zdrojů městyse Křižanov a 7,5 % z celkových nákladů na projekt.

K tomu navrhujeme rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 3799 – Ostatní ekologické záležitosti o částku 365 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 365 000 Kč.

Z předložených podkladů je zřejmé, že v projektu jde zejména o zjištění vlivu kontaminace v katastru městyse Křižanov na podzemní a povrchové vody, tedy i na životní prostředí obyvatel městyse Křižanova. V posledních letech orgány Kraje Vysočina rozhodovaly v podobných záležitostech obdobně, a to podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod č. 2/05 platných do 31. 12. 2018.

Navržený projekt je v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina, prioritní oblast 4: Zdravé životní prostředí a udržitelný venkov, opatření 4.5 – Nakládání s odpady, kde je jedním ze specifických cílů řešení starých ekologických zátěží a jednou z aktivit monitoring a následné sanace starých ekologických zátěží, zejména skládek. Dále je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025, kde je v kapitole 4.11 Staré ekologické zátěže uvedeno, že jedním z největších problémů na území Kraje Vysočina z hlediska ohrožení životního prostředí jsou staré ekologické zátěže resp. kontaminovaná místa.

Čerpání dotace bude probíhat podle smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 15. 1. 2019 a usnesením č. 0078/01/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Žádost byla zaevidována v systému eDotace - ID O02788.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 220 000 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 3799 – Ostatní ekologické záležitosti o částku 365 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 365 000 Kč;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci městysu Křižanov ve výši 365 000 Kč na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2019-53, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (29. 1. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2019)
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz