Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2020-04: Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

ZK-01-2020-04.pdf, ZK-01-2020-04pr01.xls , ZK-01-2020-04pr02.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací ZK-01-2020-04
Název Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina podporuje významné kulturní, sportovní a společenské akce konané v Kraji Vysočina prostřednictvím poskytování dotací na pořádání těchto akcí. Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o poskytnutí dotací nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce pravomocí zastupitelstva kraje.

Obsahem materiálu ZK-01-2020-04, př. 1 je seznam příjemců dotací nad 200 000 Kč nebo dotací u kterých je příjemcem město - obec (o nichž rozhoduje zastupitelstvo kraje), které proběhnou v  roce 2020. Poskytování dotací bude prováděno na základě smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálu ZK-01-2020-04, př. 2.

Na základě výše uvedeného je tedy nutné, aby poskytnutí dotací na významné akce nad 200 000 Kč nebo dotace, jejichž příjemcem je obec (město), bylo schváleno zastupitelstvem kraje.

Dotace na pořádání ostatních významných akcí (tj. dotací do 200 000 Kč) schvalovala rada kraje.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje příjemcům ve výši dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 1, uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 2 a schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 1. 2020 a usnesením č. 0058/02/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Zastupitelstvo kraje je počítáno s finančními prostředky na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O02902.

Návrh usnesení rozhoduje
  • o poskytnutí dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (11. 2. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz