Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2020-08: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

ZK-01-2020-08.pdf, ZK-01-2020-08pr01.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací ZK-01-2020-08
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Krylová, J. Petrák
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 1
Popis problému

Rada kraje usnesením č. 1612/28/2019/RK schválila střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2020-2022 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, jejichž součástí byla i akce Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, (dále také „Nemocnice“). Centrální chladicí systém pro chirurgický pavilon z roku 2001 je na hranici životnosti a v havarijním stavu.

Na základě jednání ze dne 26. 11. 2019 předložila Nemocnice odboru zdravotnictví žádost o poskytnutí investiční dotace na akci Obnova centrálního chladicího systému dle materiálu ZK-01-2020-08, př. 1. Celkové náklady jsou vyčísleny na částku 5 500 000 Kč včetně DPH.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí investičního příspěvku na realizaci akce Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice ve výši 5 500 000 Kč.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 1. 2020 a usnesením č. 0004/01/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 180 000 tis. Kč.

Odbor majetkový

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 5 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 500 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o částku 5 500 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon.
Odpovědnost rada kraje, Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 11. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz