Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2020-11: Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

ZK-01-2020-11.pdf, ZK-01-2020-11pr01.doc , ZK-01-2020-11pr02.pdf , ZK-01-2020-11pr03.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací ZK-01-2020-11
Název Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2020. V současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2019, provádí se závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Proto nelze v tomto okamžiku sdělit přesnou výši výsledku hospodaření kraje za rok 2019. Podle předběžných výsledků činí nespotřebované prostředky základního běžného účtu kraje za rok 2019 více než 800 mil. Kč.

 1. V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2020, a to zapojením finančních prostředků ve výši závazků z roku 2019. Tyto požadavky představují závazky z roku 2019, které je třeba vyrovnat a které nejsou součástí rozpočtu roku 2020. Jedná se o částku 363 500 831,41 Kč. V rámci dalších požadavků na rozdělení disponibilního zůstatku za rok 2019 je navrhováno poskytnout dotace Českému svazu biatlonu, z.s., IČO 00539180 ve výši 5 000 000 Kč na realizaci akce „IBU World Cup Biathlon – Světový pohár v biatlonu, NMNM“ a SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., IČO 43378480 ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce „FIS Světový pohár v běžeckém lyžování, Nové Město na Moravě / Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny 2020“. O tyto dvě částky bude navýšena kapitola Zastupitelstvo kraje. Rozpočet kraje na rok 2020 bude navýšen o celkovou částku 371 500 831,41 Kč dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 1.
 2. Dále ekonomický odbor navrhuje z nespotřebovaných finančních prostředků kraje za rok 2019 převod finančních prostředků v celkové výši 3 540 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (dále také FSR). Jedná se o splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem, které byly vráceny na běžný účet kraje v závěru roku 2019 a nebyly dosud převedeny do FSR:

  Nemocnice Havlíčkův Brod – projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče (částka 2 500 000 Kč);

  Nemocnice Pelhřimov – vybavení zrekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení Nemocnice Pelhřimov (částka 1 040 000 Kč).

Návrh řešení

Ekonomický odbor podává návrh na zapojení části nespotřebovaného zůstatku základního běžného účtu z roku 2019 v celkové výši 371 500 831,41 Kč do rozpočtu kraje roku 2020 dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 1 a schválení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu 
ZK-01-2020-11, př. 1.

Dále ekonomický odbor navrhuje schválit převod finančních prostředků ve výši 3 540 000 Kč do FSR - splátky zápůjček od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Finanční prostředky pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Odbor ekonomický také navrhuje rozhodnout poskytnout dotaci Českému svazu biatlonu, z.s., IČO 00539180 ve výši 5 000 000 Kč na realizaci akce „IBU World Cup Biathlon – Světový pohár v biatlonu, NMNM“ a uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 2 a poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., IČO 43378480 ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce „FIS Světový pohár v běžeckém lyžování, Nové Město na Moravě / Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny 2020“ a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 1. 2020 a usnesením č. 0117/03/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR souhlasí s navrhovaným usnesením, akce vztahující se ke kapitole Kultura podporují rozvoj cyklodopravy a kulturní nabídky v Kraji Vysočina.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrhovaným usnesením týkající se zapojení nespotřebovaných finančních prostředků kapitoly Doprava z roku 2019 ve výši 38 643 350 Kč do rozpočtu kapitoly Doprava na rok 2020 a se zvýšením závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.     

Odbor zdravotnictví

OZ souhlasí s navrhovaným usnesením týkajícím se převodu finančních prostředků ve výši 3 540 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem a se zvýšením závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za kapitolu Zdravotnictví.

Odbor sekretariátu hejtmana

souhlasí s navrhovaným usnesením týkajícím se podpory akce „FIS Světový pohár v běžeckém lyžování, Nové Město na Moravě / Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny 2020“ a akce „IBU World Cup Biathlon – Světový pohár v biatlonu, NMNM“. Obě výše uvedené akce patří tradičně mezi nejvýznamnější akce v oblasti zimních sportů podporovaných Krajem Vysočina.

Návrh usnesení schvaluje
 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2019 v celkové výši 371 500 831,41 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 3 540 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Českému svazu biatlonu, z.s., IČO 00539180 ve výši 5 000 000 Kč na realizaci akce „IBU World Cup Biathlon – Světový pohár v biatlonu, NMNM“  dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 2;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 2;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., IČO 43378480 ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce „FIS Světový pohár v běžeckém lyžování, Nové Město na Moravě / Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 3;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz