Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2020-37: Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava

ZK-01-2020-37.pdf, ZK-01-2020-37pr01.pdf , ZK-01-2020-37pr02.pdf , ZK-01-2020-37pr03.pdf , ZK-01-2020-37pr04.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací ZK-01-2020-37
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava
Zpracoval S. Juránek
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o zapojení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2019 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020 kapitoly Doprava. Je navrhováno navýšení přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 50 000 000 Kč a dále zvýšení Příspěvku na provoz a Investičního příspěvku na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále také „KSÚSV“) na realizaci akcí z přílohy D1 - Silnice II. a III tříd a mosty část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (dále jen "příloha D1A") o částku 18 000 000 Kč a část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů (dále jen „příloha D1B“) o částku 82 000 000 Kč. Jmenovité akce jsou připraveny. Je nezbytné schválit finanční krytí tak, aby mohla být neprodleně zahájena výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací a stavby úspěšně realizovány v roce 2020.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství připravil k realizaci akce z přílohy D2 – Investice v dopravě dle seznamu v příloze ZK-01-2020-37, př. 1. Výše finančního krytí těchto akcí činí 50 000 000 Kč. KSÚSV požádala dopisem ze dne 20. 1. 2020, který je přílohou ZK-01-2020-37, př. 2., o částku 82 000 000 Kč na realizaci rekonstrukcí mostů. Jednalo by se o navýšení finančního krytí přílohy D1B na realizaci jmenovitých akcí dle přílohy ZK-01-2020-37, př. 3. Důvodem je zejména stále značný počet mostů a propustků ve špatném stavebním stavu. Dále KSÚSV požádala o navýšení příspěvku o částku 18 000 000 Kč na souvislé opravy silnic z přílohy D1A . Seznam jmenovitých akcí k realizaci je uveden v materiálu ZK-01-2020-37, př. 4. Těmito opravami dojde ke zlepšení problémových míst na silniční síti Kraje Vysočina. V případě navýšení finančního krytí, je KSÚSV připravena realizovat všechny tyto jmenovité akce v roce 2020.

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje schválit:

  • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 50 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě na realizaci akcí dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 1;
  • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice  s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 3 a materiálu ZK-01-2020-37, př. 4;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 82 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí  přílohy D1B dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 3;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 18 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1A dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 4.

KSÚSV v příloze ZK-01-2020-37, př. 2 odůvodňuje svoji žádost o navýšení příspěvků a výběr akcí.

Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 1. 2020 a usnesením č. 0130/03/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 50 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě na realizaci akcí dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 1;
  • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice  s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 3 a materiálu ZK-01-2020-37, př. 4;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 82 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí přílohy D1 část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 3;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 18 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1 část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 4.
Odpovědnost rada kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 11. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz