Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2020-42: Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjček poskytnutých na realizaci projektů od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

ZK-01-2020-42.pdf, ZK-01-2020-42pr01.xls , ZK-01-2020-42pr02.xls

Číslo materiálu 42
Číslo jednací ZK-01-2020-42
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjček poskytnutých na realizaci projektů od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dvou nevyčerpaných částí zápůjček od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen „Vysočina Tourism“).

Zápůjčky byly poskytnuty Vysočina Tourism na realizaci projektů „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" (dále jen „Památky žijí“) a „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" (dále jen „EuroVelo 13“). Tyto projekty realizovala Vysočina Tourism v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svými usneseními č. 0488/05/2016/ZK a č. 0143/02/2016/ZK vzalo na vědomí obsahové zaměření těchto projektů. Na základě usnesení č. 0495/06/2017/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 5 814 180 Kč na krytí výdajů na realizaci projektu „Památky žijí“ a usnesením č. 0496/06/2017/ZK rozhodlo o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 2 628 840 Kč na krytí výdajů na realizaci projektu „EuroVelo 13“.

Vzhledem k tomu, že fyzická realizace projektů byla k 31. 12. 2019 ukončena, vrací Vysočina Tourism v souladu se smlouvou nevyčerpané prostředky zápůjček na účet Kraje Vysočina. Dne 20.01.2020 obdržel Kraj Vysočina od Vysočina Tourism nevyčerpané prostředky ze zápůjček ve výši 739 460 Kč na projekt „Památky žijí“ a 293 160 Kč na projekt „EuroVelo 13“.

Přehled výše poskytnutých dotací z programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika, poskytnutých a splacených zápůjček obou projektů je obsahem materiálu ZK-01-2020-42, př. 1 („Památky žijí“) a ZK-01-2020-42, př. 2 („EuroVelo 13“).

S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se vrácené prostředky zápůjček převádí do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 1. 2020 a usnesením č. 0123/03/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 1 032 620 Kč v souvislosti se splátkami zápůjček poskytnutých Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektů „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ (739 460 Kč) a „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" (293 160 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje (11. 2. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2020)
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz