Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2020-52: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky pro Vysočinu Education na projekty DigiMe a EduSTEM

ZK-01-2020-52.pdf, ZK-01-2020-52pr01.docx , ZK-01-2020-52pr02.docx , ZK-01-2020-52pr03.pdf , ZK-01-2020-52pr04.pdf , ZK-01-2020-52pr05.pdf , ZK-01-2020-52pr06.pdf , ZK-01-2020-52pr07.pdf , ZK-01-2020-52pr08.pdf , ZK-01-2020-52pr09.pdf , ZK-01-2020-52pr10.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací ZK-01-2020-52
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zápůjčky pro Vysočinu Education na projekty DigiMe a EduSTEM
Zpracoval E. Sedmíková, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 10
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí zápůjček organizaci Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (dále také Vysočina Education) na projekty DigiMe a EduSTEM. V obou projektech má uvedená organizace roli finančního partnera. Vedoucím partnerem projektu EduSTEM je Dolnorakouská zemská vláda (Amt der NÖ Landesregierung) a vedoucím partnerem projektu DigiMe je Vídeňské ředitelství pro vzdělávání, Evropská kancelář (Bildungsdirection für Wien). Oba uvedené projekty jsou realizovány v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2019 a usnesením č. 0766/14/2019/RK rozhodla o zařazení projektových záměrů DigiMe a EduSTEM organizace Vysočina Education do zásobníku akcí k budoucí realizaci.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0224/03/2019/ZK schválilo:

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt EduSTEM organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace ve výši 7 000 000 Kč a spolufinancovat projekt EduSTEM do výše 1 194 745 Kč odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů projektu za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr EduSTEM;

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace ve výši 5 000 000 Kč a spolufinancovat projekt DigiMe do výše 848 902 Kč odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů projektu za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr DigiMe.

Vysočina Education žádala v projektu EduSTEM o poskytnutí prostředků z programu v celkové předpokládané hodnotě 11 459 025 Kč a v projektu DigiMe v celkové předpokládané hodnotě 8 408 880 Kč. Celkové částky obou projektů jsou po schválení nižší, než se původně předpokládalo a bylo uvedeno v materiálech do ZK 03/2019.

Projektová žádost záměru EduSTEM byla Monitorovacím výborem programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika schválena s podmínkami uvedenými v doporučení ke spolufinancování, které je uvedeno v materiálu ZK-01-2020-52, př. 4. Připomínky k doporučení ke spolufinancování byly ze strany příspěvkové organizace Vysočina Education již vypořádány.

Projektová žádost záměru DigiMe byla v programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika schválena bez výhrad. Doporučení ke spolufinancování je v materiálu ZK-01-2020-52, př. 3.

Cílem projektu EduSTEM je prohlubování znalostí v oblastech STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) prostřednictvím badatelských činností dětí (MŠ) a badatelské výuky žáků (ZŠ). V rámci projektu EduSTEM budou realizovány aktivity s cílem zvýšit zájem dětí a žáků o přírodovědné a technické předměty a obory, zlepšit komunikaci v cizím jazyce u žáků i pedagogů a navázat nová partnerství mezi MŠ a ZŠ v Kraji Vysočina a v Dolním Rakousku za účelem dalšího ekonomického, kulturního i sociálního rozvoje. Projektový záměr DigiMe je zaměřen na posílení informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků a pedagogů ZŠ, na zatraktivnění IT a technických oborů a dále na podporu inovativního myšlení, podnikatelských dovedností a seberealizace žáků.

Podle pravidel programu INTERREG V-A AT-CZ musí být projekty předfinancovány z vlastních zdrojů, není zde poskytována záloha, proto organizace Vysočina Education žádá o podporu formou zápůjčky ve výši 7 000 000 Kč z rozpočtu kraje na předfinancování aktivit projektu EduSTEM a o podporu formou zápůjčky ve výši 5 000 000 Kč na předfinancování aktivit projektu DigiMe. Dále žádá o poskytnutí prostředků od zřizovatele na spolufinancování projektu EduSTEM ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a na spolufinancování projektu DigiMe ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. Podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů akce.

Vysočina Education předložila zřizovatelskému odboru:

žádost o předfinancování schváleného projektu DigiMe zápůjčkou včetně popisu projektových aktivit dle materiálu ZK-01-2020-52, př. 5, cash flow projektu uvedené v příloze ZK-01-2020-52, př. 7 a rozpočet v materiálu ZK-01-2020-52, př. 9;

žádost o předfinancování schváleného projektu EduSTEM zápůjčkou včetně popisu projektových aktivit dle materiálu ZK-01-2020-52, př. 6, cash flow projektu uvedené v příloze ZK-01-2020-52, př. 8 a rozpočet v materiálu ZK-01-2020-52, př. 10.

Dle žádostí je třeba schválit smlouvu o zápůjčce na předfinancování projektu DigiMe ve výši předpokládaných výdajů 5 000 000 Kč dle materiálu ZK-01-2020-52, př. 1 a smlouvu o zápůjčce na předfinancování projektu EduSTEM ve výši předpokládaných výdajů 7 000 000 Kč dle materiálu ZK-01-2020-52, př. 2. Tato pravomoc je v působnosti Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Na základě předložených žádostí příspěvkové organizace navrhuje OŠMS zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout zápůjčky pro příspěvkovou organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu DigiMe v celkové výši 5 000 000 Kč a na předfinancování projektu EduSTEM  v celkové výši 7 000 000 Kč.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 1. 2020 a usnesením č. 0161/03/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Zápůjčka pro organizaci Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace na projekt DigiMe byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace: O02921.0001

 

Zápůjčka pro organizaci Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace na projekt EDuSTEM byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace: O02921.0002

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu ZK-01-2020-52, př. 1;
  • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu EduSTEM, organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu ZK-01-2020-52, př. 2;
schvaluje
  • převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 000 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu DigiMe;
  • převod finančních prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 000 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu EduSTEM.
Odpovědnost rada kraje (11. 2. 2020), Odbor ekonomický (29. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (29. 5. 2020)
Termín 29. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz