Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2020-55: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-01-2020-55.pdf, ZK-01-2020-55pr01.pdf , ZK-01-2020-55pr02.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací ZK-01-2020-55
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval E. Horná
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ (dále jen „program“), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje dne 18. 6. 2019 usnesením č. 0322/04/2019/ZK. Program je určen na podporu činností směřujících ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobených hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) a je určen pro vlastníky lesa nebo právnické či fyzické osoby, na které se podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

V termínu od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019 bylo v systému eDotace zaevidováno 1066 žádostí o dotace v celkové výši 76 696 074 Kč. Po prvotní kontrole, kdy byly vyloučeny duplicitní žádosti, je stav žádostí 947 a požadovaná finanční částka 66 511 000 Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 0234/03/2019/ZK materiál „Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina 2019“, kterým deklaruje, že na řešení kůrovcové kalamity a sucha bude využito až 100 mil. Kč z Fondu strategických rezerv.

Z této částky bylo čerpáno:

-           usnesením     0312/04/2019/ZK      18 366 460 Kč na dofinancování programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“,

-           usnesením     0470/06/2019/ZK      10 708 010 Kč na dofinancování programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“,

-           usnesením     0545/07/2019/ZK     21 871 990 Kč na dofinancování programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“. 

Finanční prostředky jsou poskytované sazbou, proto žádosti nejsou hodnoceny řídícím výborem.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina administruje, kontroluje a připravuje postupně žádosti, které byly podány do programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ ke schválení do samosprávných orgánů. V materiálu ZK-01-2020-55, př. 1 je předloženo ke schválení 249 žádostí o objemu 14 672 480 Kč, přičemž žádné žádosti nebyly kráceny ani zamítnuty (jde o třetí ucelenou část zadministrovaných a zkontrolovaných žádostí). Zbytek  žádostí z dotačního titulu Hospodaření v lesích 2019 II. do samosprávných orgánů bude předložen v březnu 2020. Na pokrytí této částky budou využity prostředky z  Fondu strategických rezerv.

Navrhujeme radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 14 672 480 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ a dále si vyhradit právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč.

Dále je v materiálu ZK-01-2020-55, př. 2 předložen návrh jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 1. 2020 a usnesením č. 0163/03/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 0234/03/2019/ZK bude z Fondu strategických rezerv převedena částka 14 672 480 Kč do Fondu Vysočiny na pokrytí žádostí v programu „Hospodaření v lesích 2019 II.“

Návrh usnesení rozhoduje
  • o převodu finančních prostředků ve výši 14 672 480 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
  • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
  • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu ZK-01-2020-55, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-55, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (11. 2. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2020)
Termín 30. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz