Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2020-56: Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ z Operačního programu Životní prostředí - 31. výzva OPŽP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-01-2020-56.pdf, ZK-01-2020-56pr01.xls

Číslo materiálu 56
Číslo jednací ZK-01-2020-56
Název Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ z Operačního programu Životní prostředí - 31. výzva OPŽP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval J. Morava, D. Pykalová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“, kterou lze předložit v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále také jen „OPŽP“).

Rada kraje na svém jednání dne 30. 4. 2018 usnesením č. 0820/14/2018/RK schválila projektové záměry projektů na posílení biodiverzity a uložila odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství připravit projektové žádosti a předložit je ke schválení radě kraje. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 15. 5. 2018 usnesením č. 0439/03/2018/ZK převod finančních prostředků ve výši 1 650 000 Kč, které byly postupně čerpány na přípravu projektů. Připravovaný projekt řeší asanační zásahy ve vybraných zvláště chráněných územích či evropsky významných lokalitách. Zajištění péče o tyto lokality je zákonnou povinností kraje vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Získáním podpory z OPŽP na realizaci těchto opatření Kraj Vysočina ušetří finanční prostředky, které by jinak musel vynaložit z vlastního rozpočtu na zabezpečení této povinnosti.

Na základě usnesení rady kraje č. 0098/02/2020/RK ze dne 21. 01. 2020 bude do 31. výzvy OPŽP podán projekt „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“.

Cílem projektu je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na území této EVL (zároveň se jedná o území stejnojmenné přírodní památky vyhlášené nařízením Rady Kraje Vysočina ze dne 13. 8. 2013). Předměty ochrany EVL jsou zde „oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea, lokalita puchýřky útlé“. Na potřebná opatření je možné získat prostředky z OPŽP pro kraj při plnění jeho povinností péče o EVL (§ 77a odst. 4, písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Projekt bude řešit havarijní stav rybníka na parc. č. 213 v kat. území Hodíškov, který se nachází severně od vesnice Hodíškov a který je základním prvkem EVL Hodíškovský rybník. V současné době je rybník bez vody z důvodů poškozené hráze. Hráz rybníka na čtyřech místech prosakuje a na jednom místě byl zaznamenán silný výron vody. Koruna hráze je nezpevněná a rozježděná těžkou technikou. Vzdušná i návodní strana hráze jsou zarostlé náletem. Projekt bude řešit opravu těchto defektů. Důležitá bude též oprava funkčních objektů (výpustní zařízení a bezpečnostní přeliv). Kapacita bezpečnostního přelivu je nedostatečná. Projekt tak bude mít kromě přínosu pro ochranu přírody (posílení biodiverzity) i význam vodohospodářský (zadržení vody v krajině).

Celkové náklady na realizaci projektu se dle zpracované projektové dokumentace předpokládají na cca 9,93 mil. Kč (do celkových nákladů projektu jsou v žádosti ještě připočteny náklady na zpracování projektové dokumentace) a je třeba zajistit jeho předfinancování a spolufinancování. V rámci prioritní osy 4 OPŽP lze na uvedené projekty dosáhnout na podporu 100 % celkových způsobilých výdajů.

Termín pro předkládání žádostí do 31. výzvy končí 30. 6. 2020.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) navrhují Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 9,93 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován. Pokud nebude žádost k projektu uvedenému v materiálu ZK-01-2020-56, př. 1 schválena ze strany Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí (poskytovatele dotace), projekt nebude realizován.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 1. 2020 a usnesením č. 0098/02/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Předložený projekt není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Celkový rozpočet projektu je cca 9,93 mil. Kč, předpokládá se dotace ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů. Finanční prostředky schválené na předfinancování projektu budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 9,93 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu uvedeného v materiálu ZK-01-2020-56, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz