Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2020-57: Zajištění financování projektů na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-01-2020-57.pdf, ZK-01-2020-57pr01.xls

Číslo materiálu 57
Číslo jednací ZK-01-2020-57
Název Zajištění financování projektů na úspory energií do 121. výzvy OPŽP – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval J. Pelikán, J. Říčan
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o zajištění finančních prostředků na realizaci projektů předkládaných do 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Jde o pět projektů s názvy „5.1a Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „5.1b Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, horní hala (staré dílny)“, „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, dolní hala (nové dílny)“, „Úspory energií – Nemocnice Třebíč, administrativa (budova N)“ a „Úspory energií – Nemocnice Třebíč, stravovací provoz (budova N)“.

Usnesením č. 0063/01/2019/RK dne 15. 1. 2019 Rada Kraje Vysočina uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) a Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „OM“) připravit projekty na snížení energetické náročnosti budov uvedených v materiálu RK-01-2019-62, př. 1 do 121. výzvy OPŽP a předložit projektové žádosti radě kraje ke schválení. Celkem se jednalo o pět objektů, a to Nemocnici Třebíč – objekt administrativy a stravovacího provozu, Hotelovou školu Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí – horní a dolní hala, Nemocnice Nové Město na Moravě – stravovací provoz. O podání projektových žádostí k Nemocnici Třebíč – stravovací objekt a administrativa a Hotelové škole Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí – horní hala rozhodla rada kraje usnesením č. 0091/02/2020/RK dne 21. 1. 2020 a o podání projektových žádostí k Nemocnici Nové Město na Moravě a SOŠ řemesel Velké Meziříčí – dolní hala rozhodla rada kraje usnesením č. 0149/03/2020/RK dne 28. 1. 2020.

V materiálu ZK-01-2020-57, př. 1 je uveden přehled předpokládaných nákladů a předpokládaná výše dotace na jednotlivé projekty. V případě, že by zastupitelstvo kraje neschválilo uvolnění příslušných finančních prostředků, nebudou projekty realizovány a podané žádosti budou vzaty zpět.

Návrh řešení

ORR a OM navrhují Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 115,7 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-01-2020-57, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 1. 2020 a usnesením č. 0149/03/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Projekty předkládané do 121. výzvy OPŽP nejsou uvedeny ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Podle přílohy č. 12 předpokládáme přímé realizační náklady ve výši cca 96 mil. Kč a dotaci z OPŽP ve výši cca 27 mil. Kč (28%). Dále předpokládáme vedlejší realizační náklady ve výši cca 20 mil. Kč.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu podporuje realizaci předloženého projektu a souhlasí s navrženým usnesením.

Grémium ředitele

Grémiu ředitele souhlasí s projektovými žádostmi.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s předkládaným materiálem.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 115,7 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-01-2020-57, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 3. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz