Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2020-58: Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020) a zajištění jeho předfinancování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

ZK-01-2020-58.pdf, ZK-01-2020-58pr01.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací ZK-01-2020-58
Název Projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020) a zajištění jeho předfinancování – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Brücknerová, L. Matoušková
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o zajištění předfinancování projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (dále jen „projekt“) v rámci Výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020 (dále jen „OP TP“).

Regionální stálá konference pro území Kraje Vysočina (dále jen „RSK“) je dobrovolným partnerským uskupením, které se v programovém období 2014 – 2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 za účelem řešení aktuálních rozvojových potřeb Kraje Vysočina.

Dne 12. 10. 2015 byla v rámci OP TP, prioritní osy 1 (Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství), specifického cíle 1.3 (Podpořit kapacity pro implementaci evropských strukturálních a investičních fondů na nižší než národní úrovni) vyhlášena Výzva č. 3, která se zaměřuje mj. na podporu zajištění chodu regionálních stálých konferencí v jednotlivých krajích ČR. Smyslem výzvy je především podpořit činnost sekretariátů regionálních stálých konferencí, zabezpečení jejich zasedání, přípravu odborných podkladů pro jejich jednání a související činnosti. Dobu realizace projektu výzva stanovuje na 24 měsíců ode dne registrace žádosti v systému MS2014+, s tím, že po uplynutí této doby je možné podat další, navazující projekt. Žádosti o podporu lze předkládat průběžně od 13. 10. 2015.

Předkládaný záměr navazuje na projekty reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000055  „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina“ a reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000124 „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“, realizované v období 1. 3. 2016 – 28. 2. 2018 a 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020. Klade si za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod RSK pro území Kraje Vysočina a jí zřízených pracovních skupin a posílit zázemí sekretariátu RSK (tj. Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina) v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.

Bližší popis projektového záměru je uveden ve fiši projektu, která je obsahem materiálu ZK-01-2020-58, př. 1. Doba realizace projektu bude v souladu s výzvou 24 měsíců se zahájením k 1. 3. 2020, s plánovaným celkovým rozpočtem max. 1 500 000 Kč. Dle podmínek výzvy bude min. 80 % rozpočtu projektu alokováno na refundaci osobních nákladů zaměstnanců sekretariátu RSK v rozsahu 2 x 0,5 úvazku a zbývajících max. 20 % na ostatní náklady, zejména organizační a administrativní zabezpečení činnosti RSK.

Vzhledem k tomu, že dotace OP TP pokrývá 100 % uznatelných nákladů projektu (85 % z prostředků Kohezního fondu a 15 % ze státního rozpočtu) a bude proplácena v režimu ex-post, předpokládá se finanční účast Kraje Vysočina v projektu v rozsahu předfinancování způsobilých výdajů projektu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Projektová žádost včetně povinných příloh bude podepsána a podána elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS2014+.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 1. 2020 a usnesením č. 0153/03/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Projekt není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022. Dotace z OP Technická pomoc 2014 - 2020 pokryje 100 % způsobilých výdajů, finanční účast Kraje Vysočina je předpokládána v rozsahu zajištění předfinancování projektu.

Grémium ředitele

Grémium ředitele: souhlasí s projektovým záměrem

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.

Odpovědnost rada kraje (11. 2. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 3. 2020)
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz