Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2020-59: Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

ZK-01-2020-59.pdf, ZK-01-2020-59pr01.pdf , ZK-01-2020-59pr02.doc , ZK-01-2020-59pr03.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací ZK-01-2020-59
Název Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval I. Hájková
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“.

Dne 10. 1. 2020 obdržel Kraj Vysočina žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ viz materiál ZK-01-2020-59, př. 1.

Předkládaný projekt navazuje na projekt „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“, který byl realizován a Krajem Vysočina finančně podpořen v roce 2019. Cílem výše zmíněného projektu (výstupy projektu jsou uvedeny v materiálu RK-03-2020, př. 2) bylo rozšířit síť 5 poradenských center, tzv. asistenčních center k problematice Průmyslu 4.0“, fungujících od roku 2018 při okresních hospodářských komorách a poskytujících základní informace a poradenství k tématu Průmyslu 4.0, o jedno krajské centrum, a zkvalitnit služby, především prostřednictvím vzdělávání pracovníků, poskytované těmito centry tak, aby byla zajištěna kontinuální kvalifikovaná podpora podnikatelského sektoru v oblastech souvisejících s tématem Průmysl 4.0 na celém území kraje.

Zavádění nových technologií a inovací v různých oblastech je na úrovni kraje řešeno v rámci koncepce Smart regionu. Dílčí témata jsou detailněji rozpracována v rámci různých strategických dokumentů (např. Krajský akční plán pro vzdělávání (KAP), Územně energetická koncepce apod.). Téma Průmysl 4.0, ať již ve vazbě na středoškolské či vysokoškolské vzdělání a podnikatelský sektor nebo StartUpy, je také součástí nového střednědobého tématu spolupráce v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava, jehož je Kraj Vysočina členem (spolu s Jihočeským a Plzeňským krajem, Horním a Dolním Rakouskem a bavorskými regiony Dolní Bavorsko a Horní Falc).

Přestože je problematika Průmyslu 4.0 již delší dobu diskutována a propagována různými partnery jak na národní tak regionální úrovni, začínají až nyní, především malé a střední podniky, tuto problematiku více vnímat a přikládat jí patřičný význam. Dnes již nejen pochopení komplexnosti pojmu Průmysl 4.0 a jeho vlivu na další oblasti, ale především jeho postupné zavádění, je zásadní pro další rozvoj místních firem a potažmo celého regionu. Další fungování poradenských center pro podnikatele v oblasti Průmyslu 4.0 je tedy ve vazbě na výše uvedené a na další krajem realizované aktivity žádoucí. S očekávaným rostoucím zájmem podnikatelů o kvalifikované poradenství k tomuto tématu mohou být ve větší míře uplatněny zkušenosti a znalosti pracovníků jednotlivých center získané v průběhu jejich dosavadního dvouletého fungování, které mají být prohlubovány i v roce 2020.

Předložený projekt si klade za cíl poskytovat kvalifikované poradenství v oblasti Průmyslu 4.0, propojovat aktivity vážící se k tomuto tématu v rámci celého regionu, spolupracovat na tomto tématu s ostatními kompetentními institucemi z regionu a sdílet příklady nejlepší praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí a tím mimo jiné zvyšovat atraktivitu Kraje Vysočina pro vlastní občany.

Informace získané v průběhu realizace projektu budou užitečné pro řadu partnerů v území. Samosprávě kraje mohou napomoci při přípravě strategických dokumentů v řadě oblastí (např. vzdělávání, doprava, IT, cestovní ruch, inovace - např. krajský annex 3S RIS, aktualizace Regionální inovační strategie Kraje Vysočina apod.), při přípravě vhodných dotačních a propagačních nástrojů ale i v dalších oblastech, jako v současnosti např. při přípravě aktivit v rámci přeshraniční spolupráce, ať již v rámci v Evropském regionu Dunaj-Vltava či jiných uskupení.

Žádost obsahuje všechny potřebné náležitosti. Možnost poskytnout dotaci v režimu de minimis byla ověřena a doložena ze strany Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, z.s. čestným prohlášením.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. dle materiálu ZK-01-2020-59, př. 1 a rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2020-59, př. 3.

Finanční prostředky na poskytnutí dotace jsou zahrnuty na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, kde je na podporu rozvoje podnikatelského prostředí uvažováno s částkou 1 500 000 Kč.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 1. 2020 a usnesením č. 0154/03/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je počítáno s finančními prostředky na podporu rozvoje podnikatelského prostředí.

Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina

CzechInvest:

Obecně aktivity v průmyslu 4.0 vítáme a podporujeme jako nedílnou součást modernizace ekonomiky naší země v souladu s mezinárodními trendy a s cílem zvýšení konkurenceschopnosti domácích firem. Také se domníváme, že stále existuje velký počet firem v regionu, které zatím tuto oblast nemají vyřešenou a nemají na to ani odpovídající lidské a jiné zdroje. Těmto firmám je pak zapotřebí pomoci alespoň zanalyzovat stávající stav a přinejmenším nastínit možná řešení tak, aby zůstaly i v budoucnu konkurenceschopné.

 

Svaz průmyslu a dopravy:

K předloženému projektovému záměru nemáme za Svaz průmyslu a dopravy ČR žádné připomínky a souhlasíme s ním.

 

 

Úřad práce ČR, krajská pobočka Jihlava:

Krajská pobočka ÚP ČR v Jihlavě vyjadřuje s projektovým záměrem souhlas.

 

Vysočina Education:

Vysočina Education vyjadřuje předloženému projektu podporu.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

VŠPJ předložený projekt podporuje a vyslovuje mu kladné stanovisko.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - O02915.0001.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-59, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-59, př. 3.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz