Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-02: Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020

ZK-01-2021-02.pdf, ZK-01-2021-02pr01.pdf , ZK-01-2021-02pr02.pdf , ZK-01-2021-02pr03.pdf , ZK-01-2021-02pr04.pdf , ZK-01-2021-02pr05.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací ZK-01-2021-02
Název Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020
Zpracoval V. Schrek, K. Svobodová
Předkládá V. Schrek
Počet příloh 5
Popis problému

Zastupitelstvu kraje je pravidelně překládána Zpráva o činnosti rady kraje a pololetně Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje.

Podle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti. Na zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2020, které se konalo dne 22. 12. 2020, byl v rámci předložené zprávy o činnosti rady kraje projednán zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2020.

Odboru sekretariátu hejtmana byl zadán úkol vypracovat jedenkrát za pololetí přehled plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady kraje. Za druhé pololetí roku 2020 se uskutečnily celkem 4 zasedání zastupitelstva a 16 zasedání rady kraje. Zastupitelstvo kraje za toto období přijalo celkem 268 usnesení (za předchozí pololetí celkem 336 usnesení), rada kraje 1089 usnesení (za předchozí pololetí celkem 1266).

V příloze 1 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními ZK. Příloha 1 tohoto materiálu rovněž obsahuje návrhy, jak u těchto částečně nesplněných nebo dosud nerealizovaných usnesení dále postupovat.

Návrh řešení

Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Ověřený zápis je zveřejňován na webových stránkách Kraje Vysočina. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 36/2020 až 02/2021 jsou přílohami tohoto materiálu. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a  na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2021-02, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí
  • Zprávu o činnosti rady kraje;
  • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020 dle materiálu ZK-01-2021-02, př. 1;
schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2021-02, př. 1.

Odpovědnost rada kraje, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 11. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz