Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-16: Výkup pozemků v k.ú. Jiříkov u Kamene a v k.ú. Jeřišno

ZK-01-2021-16.pdf, ZK-01-2021-16pr01.xlsx , ZK-01-2021-16pr02.pdf , ZK-01-2021-16pr03.pdf , ZK-01-2021-16pr04.doc , ZK-01-2021-16pr05.doc

Číslo materiálu 16
Číslo jednací ZK-01-2021-16
Název Výkup pozemků v k.ú. Jiříkov u Kamene a v k.ú. Jeřišno
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 5
Popis problému

Předkládaný materiál řeší výkup 2 silničních pozemků pod silnicemi III. třídy v celkové výměře 165 m2 od fyzických osob do vlastnictví Kraje Vysočina.

Konkrétně se jedná o pozemky dle geometrického plánu č. 418-1015/2015 v k.ú. a obci Jeřišno a č. 106-332/2020 v k.ú. Jiříkov u Kamene a obci Kámen - přehled viz. materiál ZK-01-2021-16, př. 1. Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje vykoupit pozemky dle materiálu ZK-01-2021-16, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 125 Kč/m2. Výkupem dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-16, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0161/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s nabytím pozemků dle přílohy 1 tohoto materiálu do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s nabytím pozemků dle přílohy 1 tohoto materiálu do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-16, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
  • Dodatek č. 2111 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-16, př. 4;
  • Dodatek č. 2112 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-16, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz