Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-18: Prodej pozemku v k. ú. Česká Bělá

ZK-01-2021-18.pdf, ZK-01-2021-18pr01.doc , ZK-01-2021-18pr02.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací ZK-01-2021-18
Název Prodej pozemku v k. ú. Česká Bělá
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 2
Popis problému

 

Materiál řeší prodej pozemku v k.ú. Česká Bělá zastavěného silnicí I/34 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic.

Na odbor majetkový se obrátilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava se žádostí o prodej pozemku par. č. 1572/90 - ost. plocha, silnice o výměře 70 m2 v k. ú. Česká Bělá. Pozemek je zastavěn silnicí I/34 (obchvat České Bělé). ŘSD nechalo vyhotovit znalecký posudek, podle něhož cena v extravilánu obce činí 36 Kč/m2 a cena v intravilánu je 41 Kč/m2. ŘSD při koupi pozemků pod silnicemi I. třídy nabízí 100 Kč/m2 a vychází z cenového výměru Ministerstva financí č. 1/2020.

K prodeji se kladně vyjádřila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny i odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje pozemek par. č. 1572/90 v k. ú. Česká Bělá prodat do vlastnictví žadatele. Důvodem pro tento postup je skutečnost, že pozemek je zastavěn silnicí I. třídy, která je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pozemek je pro kraj, resp. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny nepotřebný.

Podmínkou prodeje pozemku je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zveřejnění záměru prodeje na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu. Zveřejnění proběhlo ve dnech 3. 12. 2020 - 4. 1. 2021 a je tedy možné materiál předložit  k rozhodnutí zastupitelstvu kraje a při kladném rozhodnutí bude pozemek vyjmout z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Usnesení předpokládá rozhodnout úplatně převést tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 11. 2020 a usnesením č. 2121/35/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod, oddělení správy majetku i oddělení technicko-správní souhlasí s prodejem pozemku par. č. 1572/90 v k. ú. Ćeská Bělá.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství též souhlasí s prodejem pozemku par. č. 1572/90 - ost. plocha, silnice o výměře 70 m2 v k.ú. Česká Bělá do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro ŘSD.

Návrh usnesení rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 1572/90 - ost. plocha, silnice o výměře 70 m2 v k. ú. a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu 100 Kč/m2;

schvaluje

Dodatek č. 2113 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle  materiálu ZK-01-2021-18, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz