Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-20: Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

ZK-01-2021-20.pdf, ZK-01-2021-20pr01.xls

Číslo materiálu 20
Číslo jednací ZK-01-2021-20
Název Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Slánský
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

Poměrně hodně pozemků je ve vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Materiál ZK-01-2021-20, př. 1 obsahuje několik takových pozemků, které by měly být převedeny do vlastnictví kraje.

Pozemky uvedené v tomto materiálu získá Kraj Vysočina od Úřadu bez podmínek.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-20, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. třídy.

Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a těchto pozemků.

Návrh předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálů ZK-01-2021-20, př. 1 z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 8. 12. 2020 a usnesením č. 2212/36/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH s nabytím pozemků souhlasí.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-20, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz