Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-21: Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad

ZK-01-2021-21.pdf, ZK-01-2021-21pr01.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací ZK-01-2021-21
Název Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemku zastavěného silnicí III. třídy z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit  s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina. Kraj převzal tento majetek od státu v nevypořádaném vztahu k pozemkům ve vlastnictví ČR a třetích osob.

Kraj Vysočina průběžně provádí majetkoprávní vypořádání pozemků pod převzatými silnicemi. Na základě žádosti obce Ústí Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že část silnice III/13115 je postavena mj. na pozemku par. č. 132/95 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava vede tento pozemek ve vlastnictví České republiky a příslušnost hospodařit  s majetkem státu má Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov (LV 10002).

Nezbytnou přílohou žádosti o bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina je i usnesení zastupitelstva kraje o schválení jeho bezúplatného nabytí do vlastnictví kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 132/95 – orná půda o výměře 990 m2 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

V případě dokončení navrhovaného převodu bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemku a  silniční stavby.

Tento materiál předpokládá rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek do vlastnictví Kraje Vysočina. Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 19. 1. 2021 a usnesením č. 0061/02/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV, pracoviště Jihlava souhlasí s nabytím pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 132/95 – orná půda o výměře 990 m2 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov, do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz