Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-22: Darování pozemku v k. ú. Puklice, obec Puklice

ZK-01-2021-22.pdf, ZK-01-2021-22pr01.xls , ZK-01-2021-22pr02.pdf , ZK-01-2021-22pr03.doc

Číslo materiálu 22
Číslo jednací ZK-01-2021-22
Název Darování pozemku v k. ú. Puklice, obec Puklice
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se darování pozemku pod chodníkem v k. ú. Puklice.

Na majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Puklice se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku KN par. č. 1037/24 v k. ú. Puklice, dotčeného stavbou „Chodníky podél III/4051 Puklice“. Obec předložila geometrický plán číslo 552-20754/2020, který tvoří materiál ZK-01-2021-22, př. 2, Kolaudační souhlas Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j. MMJ/OD/149212/2020-PIJ ze dne 15.7.2020.

Jedná se o část pozemku KN par. č. 1037/24, dle geometrického plánu číslo 552-20754/2020 označenou jako par. č. 1037/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-22, př. 1. Pozemek je dotčený výstavbou chodníku podél silnice III/4051.

Na základě Usnesení 0274/05/2019/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 19.2.2019 mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Puklice smlouvu opravňující provést stavbu „Chodníky podél III/4051 Puklice“. Tato smlouva byla uzavřena dne 25.3.2019.

Záměr darování části pozemku KN par. č. 1037/24, dle GP označené jako par. č. 1037/25  v k. ú. Puklice byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu v období od 4.1.2021 do 4.2.2021.

Pozemek KN par. č. 2094/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou ze dne 20.12.2001 a Dodatkem č. 357 ze dne 15.9.2009 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 106 pro k. ú. a obec Puklice.

Návrh řešení

OM, po konzultaci s KSÚSV, pracoviště Jihlava a ODSH, navrhuje převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využívaný komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Puklice v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice.

Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 15. 12. 2020 a usnesením č. 2294/37/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s darováním pozemku v k. ú. Puklice obci Puklice.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s darováním pozemku v k. ú. Puklice obci Puklice.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek v k. ú. Puklice v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-22, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 552-20754/2020 z pozemku KN par. č. 1037/24 v k. ú. Puklice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice;

schvaluje

Dodatek č. 2115 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-22, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 8. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz