Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-23: Darování pozemků v k. ú. Štěpánov nad Svratkou

ZK-01-2021-23.pdf, ZK-01-2021-23pr01.xls , ZK-01-2021-23pr02.doc , ZK-01-2021-23pr03.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací ZK-01-2021-23
Název Darování pozemků v k. ú. Štěpánov nad Svratkou
Zpracoval M. Slánský
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o darování pozemků pod chodníky v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou městysu Štěpánov nad Svratkou o celkové výměře 103 m2.

Městys Štěpánov nad Svratkou provedl opravu a výstavbu chodníků podél silnice č. II/387 v průjezdním úseku městysu Štěpánov nad Svratkou. Souhlas byl udělen prostřednictvím smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřené mezi Krajem Vysočina a městysem Štěpánov nad Svratkou dne 24. 4. 2015. Geometrickým plánem č. 626-113/2019 byl stav po stavbě zachycen a zapsán do katastru nemovitostí. 

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje darovat městysu Štěpánov nad Svratkou pozemky pod chodníky v  rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-23, př. 1. Pozemky budou využívány nekomerčně.

Zveřejněné záměru darovat pozemky městysu Štěpánov nad Svratkou dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, bylo ke dni konání zastupitelstva kraje splněno.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zastupitelstva kraje darovat pozemky pod chodníky v  rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-23, př. 1 a schválit Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a  údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, kterým se předmětné pozemky vyjmou z  hospadaření.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 15. 9. 2020 a usnesením č. 1689/27/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Souhlasí s darováním.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-23, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou;

schvaluje

Dodatek č. 2116 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-23, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz