Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-24: Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě

ZK-01-2021-24.pdf, ZK-01-2021-24pr01.xls , ZK-01-2021-24pr02.pdf , ZK-01-2021-24pr03.doc

Číslo materiálu 24
Číslo jednací ZK-01-2021-24
Název Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastavěné stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Nová Ves u Nového Města na Moravě se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku, dotčeného výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemku KN parcela číslo 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, dle geometrického plánu číslo 498-65/2020 označené jako par. č. 3/2, par. č. 3/3, par. č. 3/4 rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-24, př. 1, zastavěné chodníkem.

Geometrický plán číslo 498-65/2020 tvoří materiál ZK-01-2021-24, př. 2.

Usnesením 0184/03/2019/RK ze dne 05.02.2019 rozhodla Rada Kraje Vysočina vydat souhlas se stavebním záměrem "Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě" a uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. Smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina byla uzavřena dne 20.02.2019. Na základě Usnesení 0106/02/2019/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 19.3.2019  uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě. Tato smlouva, jejímž předmětem byla část pozemku par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastavěná chodníkem,  byla uzavřena dne 7.8.2019.

Záměr darování částí pozemku KN par. č. 3, dle GP označených jako par. č. 3/2, 3/3, 3/4  v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu v období od 4.1.2021 do 4.2.2021.

Pozemek KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě získal Kraj Vysočina na základě Smlouvy darovací ze dne 20.12.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.12.2006 (V-3354/2006-714). Zřizovací listinou ze dne 20. 12. 2001 – Dodatkem č. 181 ze dne 7.11.2006, Dodatkem č. 357 ze dne 15.9.2009 a Rozhodnutím o sloučení organizace Kraje Vysočina ze dne 7. 11. 2006 jej předal k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina.

Pozemek vede Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 466 pro k. ú. a obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina.

Návrh řešení

OM navrhuje, po konzultaci s ODSH a KSÚSV žádosti obce Nová Ves u Nového Města na Moravě vyhovět  a pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-24, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 498-65/2020 z pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Současně s tímto převodem bude dodatkem Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 15. 12. 2020 a usnesením č. 2291/37/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním pozemků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s navrhovaným převodem pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-24, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 498-65/2020 z pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě;

schvaluje

Dodatek č. 2117 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-24, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 8. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz