Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-26: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/150

ZK-01-2021-26.pdf, ZK-01-2021-26pr01.pdf , ZK-01-2021-26pr02.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací ZK-01-2021-26
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí II/150
Zpracoval V. Chmela
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicí II/150.

V návaznosti na majetkoprávní vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“ byl vyhotoven geometrický plán na skutečné zaměření části silnice II/150 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou, kterým byly odděleny pozemky nacházející se pod tělesem komunikace II/150 neboť se jedná o silniční pozemky. Jedná se o pozemky par. č. 410/89 ostatní plocha, silnice o výměře 2948 m2 a par. č. 410/90 ostatní plocha, silnice o výměře 538 m2 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem pro Lesy České republiky, statní podnik. Tyto pozemky se nachází pod silničním tělesem komunikace II/150, a pro Lesy České republiky, státní podnik jsou nepotřebným majetkem, který je možno bezúplatně převést na Kraj Vysočina.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje v rámci majetkoprávního vypořádání silnice II/150 nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 410/89 a par. č. 410/90 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou nacházející se pod silničním tělesem komunikace II/150 a sjednotit tak vlastnictví pozemní komunikace a pozemků pod ní.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 410/89 a  par. č. 410/90 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou nacházející se pod silnicí II/150. Smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 12. 1. 2021 a usnesením č. 0023/01/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt v rámci majetkoprávního vypořádání silnice II/150 bezúplatným převodem pozemky par. č.  410/89 ostatní plocha, silnice o výměře 2948 m2 a par. č. 410/90 ostatní plocha, silnice o  výměře 538 m2 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou z vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz