Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-27: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy

ZK-01-2021-27.pdf, ZK-01-2021-27pr01.xls

Číslo materiálu 27
Číslo jednací ZK-01-2021-27
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi III. třídy
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál navrhuje nabýt koupí pozemky v k. ú. Moudrov a v k. ú. Chlovy od fyzických osob (dále jen FO) a nabýt darem pozemek v k. ú. Moudrov od obce Obrataň. Uvedené pozemky jsou zastavěny stávajícími silnicemi III. třídy.

 

Pozemky navrhované k výkupu byly identifikovány na základě aktuálního stavu evidovaného v katastru nemovitostí v k. ú. Moudrov a v k. ú. Chlovy. Vlastníkům pozemků byl zaslán návrh kupní smlouvy s cenou 125 Kč/m2 a oni se zaslanými návrhy smluv souhlasili.

Celková výměra pozemků nabývaných formou kupní ceny je 873 m2 - soupis je uveden v materiálu ZK-01-2021-27, př. 1.

V k. ú. Moudrov zbyl pod silnicí III/12817 poslední nevypořádaný pozemek par. č. 113/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2. Tento pozemek vede Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví č. 10001, kde je jako výhradní vlastník uvedena obec Obrataň, se sídlem Obrataň 204, 394 12 Obrataň, IČ: 002 48 746. OM proto požádal obec Obrataň o darování tohoto pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina a zastupitelstvo obce s darováním pozemku souhlasilo.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-01-2021-27, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2;
  • nabýt darem pozemek par. č. 113/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2  v k. ú. Moudrov z vlastnictví obce Obrataň do vlastnictví Kraje Vysočina. 

Nabytím uvedených pozemků dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu, tj. vlastník stavby silnic se stane i vlastníkem pozemků těmito stavbami zastavěnými.

Kupní a darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0160/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV, pracoviště Pelhřimov požádalo o projednání výkupu pozemků dle tohoto materiálu v zastupitelstvu kraje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s návrhem vypořádání parcel.

Návrh usnesení rozhoduje
  • nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-27, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2;
  • nabýt darem pozemek par. č. 113/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2  v k. ú. Moudrov z vlastnictví obce Obrataň, se sídlem Obrataň 204, 394 12 Obrataň, IČ: 002 48 746, do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz