Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-28: Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí

ZK-01-2021-28.pdf, ZK-01-2021-28pr01.xls , ZK-01-2021-28pr02.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací ZK-01-2021-28
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá K. Janoušek
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí 4 pozemků o celkové výměře 239 m2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340“.

Kraj Vysočina, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, byl v roce 2018 investorem stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340“. Vlastní stavba spočívala v demolici původního propustku a ve výstavbě nového jednopólového rámového železobetonového objektu. Dále došlo k úpravě silničního tělesa v celkové délce 57 m. Kolaudační souhlas na tuto stavbu byl vydán dne 23. 8. 2019.

Po dokončení byla stavba zaměřena geometrickým plánem č. 8025-12/2019. GP již je na základě kolaudačního souhlasu a dalších listin celý zapsán v katastru nemovitostí.

Pozemky, na kterých byla vlastní stavba realizována (trvalý zábor) jsou ve vlastnictví více subjektů.

Z uvedeného GP mj. vyplývá, že tělesem silnice II/150 jsou zastavěny i pozemky uvedené v materiálu ZK-01-2021-28, př. 1. Vlastníkem těchto pozemků je Česká republika a příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky uvedené materiálu ZK-01-2021-28, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina. Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Navrhovaným převodem dojde k majetkoprávnímu vypořádání části silnice II/150.

Nabytí dalších pozemků dotčených uvedenou stavbou bude řešeno jiným materiálem.

Tento materiál předpokládá rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky do vlastnictví kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0158/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV, pracoviště Havlíčkův Brod požádalo OM o majetkoprávní vypořádání pozemků uvedených v příloze 1 tohoto materiálu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s majetkoprávním vypořádáním po stavbě.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-28, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 013 12 774, do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz