Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-34: Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč

ZK-01-2021-34.pdf, ZK-01-2021-34pr01.docx

Číslo materiálu 34
Číslo jednací ZK-01-2021-34
Název Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá M. Houška
Počet příloh 1
Popis problému

Shrnutí:

Mezi připravované investiční akce je zařazena stavba II/406 Dvorce – Telč (úsek Studnice - Třeštice a úsek ul. Jihlavská a Na Kotnově v Telči). Předmět veřejné zakázky na stavební práce je rozdělen pro jednotlivé zadavatele tj. Kraj Vysočina a město Telč. Společný postup zadavatelů umožní lepší návaznost stavebních prací.

 

Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 7 odst. 1) a 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením. S ohledem na převažující rozsah plánovaných činností bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje, před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/406 Dvorce - Telč rozhodnout uzavřít s městem Telč smlouvu o společném postupu zadavatelů (viz ZK-01-2021-34, př. 1).

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0112/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu ZK-01-2021-34, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2021)
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz