Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-45: Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020

ZK-01-2021-45.pdf, ZK-01-2021-45pr01.xls , ZK-01-2021-45pr02.xls , ZK-01-2021-45pr03.doc , ZK-01-2021-45pr04.doc

Číslo materiálu 45
Číslo jednací ZK-01-2021-45
Název Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
Zpracoval J. Baštová, J. Kafková, A. Vlachová
Předkládá J. Břížďala
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál podává informaci o úpravě rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z MŠMT kraji a o úpravách rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem od 8. 10. 2020.

Informace o stanovení objemu přímých výdajů na rok 2020 a jeho úpravách do 7. 10. 2020 je obsahem materiálu ZK-01-2021-45, př. 3. Celková částka přímých výdajů k tomuto datu činila 7 393 070 566 Kč a byla v této výši zahrnuta v rozpočtu kraje.

  1. K 22. 10. navýšilo MŠMT kraji rozpočet přímých výdajů o finanční prostředky určené nižším stupňům víceletých gymnázií na pořízení učebních pomůcek využitelných pro distanční výuku o částku 1 840 800 Kč. Tyto prostředky byly do rozpočtu dotčených škol rozepsány k datu 26. 10. Celkový objem přímých výdajů po této úpravě je 7 393 070 566 Kč.
  2. OŠMS těm školám, které vykázaly poskytování podpůrných opatření a jejich změny, upravil rozpočet k 23. 10. (změny vykázané v měsíci září) a k 23. 11. (změny vykázané v měsíci říjnu).
  3. Poslední úprava rozpočtu byla provedena k 7. 12. Informace o této úpravě rozpočtu jsou obsahem materiálu ZK-01-2021-45, př. 4.

Po provedení těchto úprav rozpočtu bylo z přiděleného objemu přímých výdajů rozepsáno celkem 7 378 176 505 Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 939 624 769 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 5 438 551 736 Kč. Z celkového objemu rezervy nebylo, zejm. z důvodu nižšího čerpání přidělených prostředků na ostatní osobní náklady a nižšího čerpání podpůrných opatření, rozepsáno 16 734 861 Kč. Tyto finanční prostředky byly vráceny na účet MŠMT.

Návrh řešení

Zastupitelstvu kraje je v souladu s § 161c odst. 8 školského zákona navrhováno vzít na vědomí rozpis přímých výdajů na rok 2020 jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 15. 12. 2020 a usnesením č. 2328/37/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2020 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-01-2021-45, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-01-2021-45, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz