Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-52: Spolek BISON - personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech spolku

ZK-01-2021-52.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací ZK-01-2021-52
Název Spolek BISON - personální zastoupení Kraje Vysočina v orgánech spolku
Zpracoval E. Janoušková, V. Kotrbová
Předkládá J. Břížďala
Počet příloh 0
Popis problému

Shrnutí:

Předložený návrh řeší jmenování delegátů Kraje Vysočina do orgánů Spolku BISON (Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.). Kraj Vysočina je zakládajícím členem spolku. Předmětem materiálu je návrh nových delegátů. Po schválení radou kraje musí ještě dojít ke schválení zastupitelstvem kraje. K výměně delegátů dochází v souvislosti s proběhlými volbami do zastupitelstev krajů. Kandidáti se svojí nominací souhlasí.

 

Popis problému:

 Kraj Vysočina je jedním ze zakladatelů Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (dále jen "spolek"). Spolek používá zkratku svého názvu "BISON".

Spolu s Krajem Vysočina je zakládajícím členem Zlínský kraj a Nové Město na Moravě.

Členové spolku jsou zastoupeni v orgánech spolku. Tři zástupce mají členové v členské schůzi jako v nejvyšším orgánu spolku a jednoho v kontrolní komisi spolku.

Do členské schůze jmenují své delegáty zakladatelé spolku přímo.

Co se kontrolní komise týče, tam volí členy na návrh zakladatele spolku členská schůze, přičemž každý zakladatel spolku je zastoupen jedním členem kontrolní komise. 

Dosavadními delegáty Členské schůze za Kraj Vysočina jsou:

- MUDr. Jiří Běhounek

- Ing. Miroslav Houška

- Mgr. Ota Benc

Po dohodě se zastupiteli Kraje Vysočina pány MUDr. Jiřím Běhounkem a Ing. Miroslavem Houškou, tito zůstávají ve funkci delegáta členské schůze spolku za Kraj Vysočina. Členem kontrolní komise za Kraj Vysočina je: Milan Plodík.

Návrh řešení

Podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách. 

 

Z toho důvodu se navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina:

 

  • odvolat z funkce delegáta členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Mgr. Otu Bence;

 

  • jmenovat delegátem členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., RNDr. Jana Břížďalu;

 

  • odvolat člena kontrolní komise Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Milana Plodíka;

 

  • navrhnout za člena kontrolní komise Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Ing. Martina Kuklu.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 12. 1. 2021 a usnesením č. 0038/01/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení odvolává

z funkce delegáta členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Mgr. Otu Bence;

jmenuje

delegátem členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., RNDr. Jana Břížďalu;

odvolává

z funkce člena kontrolní komise Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Milana Plodíka;

jmenuje

za člena kontrolní komise Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Ing. Martina Kuklu.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor informatiky (26. 2. 2021)
Termín 26. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz