Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-53: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - zpráva o finančních příspěvcích za rok 2020

ZK-01-2021-53.pdf, ZK-01-2021-53pr01.xlsx

Číslo materiálu 53
Číslo jednací ZK-01-2021-53
Název Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - zpráva o finančních příspěvcích za rok 2020
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Břížďala
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor informatiky předkládá zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen "Zásady") schválených zastupitelstvem kraje dne 11. 12. 2018 usnesením č. 0723/08/2018/ZK.

V souladu s těmito Zásadami byly v roce 2020 zveřejněny 2 Výzvy k předkládání projektů. Prostředky pro realizaci Zásad byly pro rok 2020 navrženy do rozpočtu Kraje Vysočina do kapitoly Informatika 2020 v celkové výši 7 mil. Kč. V rámci první výzvy bylo podpořeno 25 projektů ve výši 4 931 219 Kč. Projekt s evidenční číslem ZZ02762.0004 nebyl realizován v souladu s podmínkami výzvy a projekt ZZ02762.0024 bude vyplacen v roce 2021 (rada kraje schválila žadateli usnesením 2187/36/2020/RK prodloužení termínu realizace projektu a vyplacení finančního příspěvku v roce 2021). V rámci druhé výzvy bylo podpořeno 11 projektů ve výši 1 121 007 Kč. Celkem byla v roce 2020 mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 6 052 226 Kč. Přehled realizovaných projektů v roce 2020 je obsahem materiálu ZK-01-2021-53, př. 1.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2020, dle materiálu ZK-01-2021-53, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0143/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí
zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2020, dle materiálu ZK-01-2021-53, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor informatiky (31. 12. 2021)
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz