Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-54: FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2020 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace

ZK-01-2021-54.pdf, ZK-01-2021-54pr01.pdf , ZK-01-2021-54pr02.pdf , ZK-01-2021-54pr03.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací ZK-01-2021-54
Název FOND VYSOČINY - program Obnova venkova Vysočiny 2020 – dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
Zpracoval D. Vichr, L. Hrůza
Předkládá H. Hajnová
Počet příloh 3
Popis problému
Shrnutí:
Jedná se o prodloužení doby realizace tří projektů podpořených v rámci FONDU VYSOČINY z programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020, které nebyly obce schopny včas zrealizovat z důvodu problémů na straně dodavatelských firem. Jedná  se o obce Čejov, Markvartice a Račice.
 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina v průběhu roku 2020 rozhodlo mimo jiné poskytnout dotaci i těmto Příjemcům:
 
Obec Čejov, Čejov 191, 396 01 Humpolec, IČO: 00248002;
Obec Markvartice, Markvartice 82, 588 56 Telč, IČO: 00488631;
Obec Račice, Račice 23, 592 55 Bobrová, IČO: 00599701.
 
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace měli Příjemci zrealizovat dotované projekty nejpozději do 31. 12. 2020. Během prosince 2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemné žádosti Příjemců o prodloužení doby realizace jejich projektů. Důvodem žádostí jsou potíže ze strany dodavatelů (vytíženost dodavatelských firem a personální problémy způsobené pandemií COVID – 19). Žádosti Příjemců jsou obsahem materiálu ZK-01-2021-54, př. 1. Znění uzavřených Smluv o poskytnutí dotací jsou obsahem materiálu ZK-01-2021-54, př. 3.
Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádostí před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektů a na základě řádného odůvodnění odbor regionálního rozvoje navrhuje zastupitelstvu kraje žádostem vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-54, př. 2., jejichž předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektů Příjemců a prodloužení doby pro předložení závěrečných zpráv.

Stanoviska Rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 12. 1. 2021 a usnesením č. 0033/01/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

ORR souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-54, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz