Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-56: Žádost KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“

ZK-01-2021-56.pdf, ZK-01-2021-56pr01.pdf , ZK-01-2021-56pr02.docx

Číslo materiálu 56
Číslo jednací ZK-01-2021-56
Název Žádost KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
Zpracoval L. Šestáková
Předkládá H. Hajnová
Počet příloh 2
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o žádost KOUS Vysočina, z. s. o prodloužení doby realizace projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“ do 30. 4. 2021, který měl být dle smlouvy dokončen do 31. 12. 2020. Žádost byla podána řádně a včas, je předkládána z důvodu nemožnosti realizace části vzdělávacích aktivit, které zapříčinila omezení způsobená pandemií COVID-19.

 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 11. 2. 2020 usnesením č. 0049/01/2020/ZK poskytnout dotaci KOUS Vysočina, z. s. se sídlem Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 280 000 Kč.

Dle smlouvy o poskytnutí dotace se příjemce zavázal zrealizovat všechny aktivity nejpozději do 31. 12. 2020. V souvislosti s pandemií COVID – 19 se však některé plánované vzdělávací aktivity nemohly uskutečnit. Dne 30. 12. 2020 obdržel ORR žádost o prodloužení realizace projektu  do dubna 2021, viz ZK-01-2021-56, př. 1.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje žádost, která byla podána řádně a včas, posoudil a navrhuje zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-56, př. 2.

Stanoviska Rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 19. 1. 2021 a usnesením č. 0052/02/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina přijmout navržené usnesení. 

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-56, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz