Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-59: Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

ZK-01-2021-59.pdf, ZK-01-2021-59pr01.pdf , ZK-01-2021-59pr02.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací ZK-01-2021-59
Název Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Zpracoval L. Svoboda, P. Průža
Předkládá H. Hajnová
Počet příloh 2
Popis problému

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen pořizovatel) pořídil, na základě žádosti oprávněného investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, návrh Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen Aktualizace č. 8 ZÚR KrV). Pořízení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV navazuje na rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0063/01/2020/ZK ze dne 11. 2. 2020 o jejím pořízení zkráceným postupem a o jejím obsahu. Předmětem Aktualizace č. 8 ZÚR KrV je vymezení plochy pro dálniční odpočívku Jamenský potok v k. ú. Kozlov u Velkého Beranova. Proces pořízení Aktualizace č. 8 ZÚR KrV, je popsán v materiálu ZK-01-2021-59, př. 1 – str. 32 – 33. Proces pořízení byl dokončen a je možné přistoupit k vydání Aktualizace č. 8 ZÚR KrV.

Návrh Aktualizace č. 8 ZÚR KrV byl předložen Výboru regionálního rozvoje, MA 21.

Návrh řešení

Pořizovatel předkládá návrh Aktualizace č. 8 ZÚR KrV k vydání, ve smyslu ust. § 41 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Pořizovatel přezkoumal soulad Aktualizace č. 8 ZÚR KrV s Politikou územního rozvoje ČR, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj a potvrzuje, že Aktualizace č. 8 ZÚR KrV není v rozporu s těmito dokumenty.

Zastupitelstvo kraje vydá aktualizaci č. 8 ZÚR KrV, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0127/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Výbor regionálního rozvoje

doporučuje

zastupitelstvu kraje

  • rozhodnout o řešení námitek dle materiálu ZK-01-2021-XX, př. 2,
  • vzít na vědomí zohlednění připomínek dle materiálu ZK-01-2021-XX, př. 1 – str. 48 – 51,
  • vydat Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, formou opatření obecné povahy, dle materiálu ZK-01-2021-XX, př. 1,
  • uložit odboru ÚPSŘ zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.
Návrh usnesení rozhoduje

o řešení námitek dle materiálu ZK-01-2021-59, př. 2;

bere na vědomí

zohlednění připomínek dle materiálu ZK-01-2021-59, př. 1 – str. 48 – 51;

vydává

Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, formou opatření obecné povahy, dle materiálu ZK-01-2021-59, př. 1;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.

Odpovědnost Odbor územního plánování a stavebního řádu
Termín 9. 4. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz