Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-61: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021

ZK-01-2021-61.pdf, ZK-01-2021-61pr01.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací ZK-01-2021-61
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021
Zpracoval L. Vondrová
Předkládá L. Vlček
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021, určeného pro nestátní neziskové organizace s maximální podporou 80 tis. Kč na jeden projekt. Účelem programu je podpora zvyšování odborné úrovně a konkurenceschopnosti subjektů v sektoru zemědělství.

 

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021 v objemu 900 tis. Kč. Podpora je určena pro právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům. Účelem je zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství, zabývajících se činnostmi spojenými s prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů a uváděním zemědělských produktů na trh či subjektů v pěstitelské a chovatelské zájmové činnosti, a to z důvodu zajištění jejich vyšší konkurenceschopnosti, a také skutečnosti, že agrární sektor je třeba přiblížit široké veřejnosti. Cílem je seznámit širokou veřejnost s kvalitními zemědělskými produkty, zvýšit zájem o tuto oblast, představit chovatelské a pěstitelské úspěchy a tím vzbudit zájem o kvalitní potraviny a krátké dodavatelské řetězce.

 

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0155/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Zemědělské akce 2021.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace – ID:FV02816.

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-61, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 5. 2022)
Termín 28. 5. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz