Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-01-2021-62: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY 2021

ZK-01-2021-62.pdf, ZK-01-2021-62pr01.doc

Číslo materiálu 62
Číslo jednací ZK-01-2021-62
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY 2021
Zpracoval E. Navrátilová, E. Horná
Předkládá L. Vlček
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu ODPADY 2021, který je zaměřen na předcházení vzniku odpadů, předcházení znečišťování veřejných prostranství, technickou podporu třídění využitelných složek a využívání výrobků z recyklovaných materiálů s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt. Příjemci programu jsou obce.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 2 mil. Kč na podporu pořízení kompostérů, nádob a tašek na tříděný odpad, vybraných typů majetku obsahující recyklát, zpevnění ploch pod nádobami, monitorování sběrných míst a potenciálních míst černých skládek, tematických vzdělávacích akcí včetně pořízení tematických informačních a výukových materiálů. Realizace projektů povede k naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025. Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 1. 2021 a usnesením č. 0154/03/2021/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:FV02811.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Odpady 2021.

Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit program „Odpady 2021“.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh usnesení vyhlašuje

Program „ODPADY 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-62, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor Programu „ODPADY 2021“ ve složení:

ČSSD -  ..........................................

KDU-ČSL - .....................................

ODS a STO - ..................................

KSČM - ...........................................

STAN a SNK ED – ...........................

ANO - ..............................................

Piráti - ..............................................

  • ………………………………… předsedou řídicího výboru Programu „ODPADY 2021“;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje (9. 2. 2021), Odbor životního prostředí a zemědělství (28. 2. 2021)
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz